MENU

Przekształcenie spółki

Przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową polega na tym, że zmienia się ona na spółkę o strukturze innego typu. Spółkami, które można przekształcić, są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. Każda z nich może zostać przekształcona w inną spółkę handlową (czyli w spółkę przekształconą).

Podobnie jak w sytuacji łączenia lub podziału wyłączona jest dopuszczalność przekształcenia spółki w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, jak również spółki w upadłości. Dzień przekształcenia jest dniem, w którym następuje skutek przekształcenia polegający na tym, że spółka staje się spółką przekształconą. W świetle przepisu art. 552 Kodeksu spółek handlowych skutek ten ma miejsce z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Jednocześnie sąd rejestrowy wykreśla z urzędu spółkę przekształcaną.

Skutki przekształcenia

Podstawowym celem przekształcenia jest zmiana formy prawnej spółki. Ten sam podmiot traci swą dotychczasową formę prawną i z dniem przekształcenia prowadzi swoje istnienie w nowej formie jako spółka należąca do innego typu spółek handlowych. W stosunku do spółki przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona nie wstępuje w jakiekolwiek prawa i obowiązki spółki przekształcanej, lecz są to jej własne prawa i obowiązki które przysługują jej w całości i bez jakichkolwiek zmian.

Z dniem przekształcenia wspólnicy spółki przekształconej uczestniczący w przekształceniu stają się wspólnikami spółki przekształconej. Natomiast w przypadku, gdy zmiana brzmienia firmy podejmowana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dołączeniem wyrazu „dawniej” przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Postępowanie w sprawie przekształcenia spółki

Aby przekształcić spółkę należy:

 • przygotować plan przekształcenia wraz z załącznikami oraz opinię biegłego rewidenta,
 • podjąć uchwałę odnośnie przekształceniu spółki,
 • powołać członków organów spółki przekształconej, albo określić wspólników prowadzących sprawy tej spółki i ją reprezentujących,
 • zawrzeć umowę, albo podpisać statut spółki przekształconej,
 • dokonać w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślić spółkę przekształcaną.

Plan przekształcenia zostaje sporządzony przez zarząd spółki przekształcanej, albo przez wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki przekształcanej. Z kolei w przypadku spółki jednoosobowej plan przekształcania przygotowywany zostaje w formie aktu notarialnego.

Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej:

 • ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia,
 • określenie wartości udziałów, albo akcji wspólników w zgodzie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia.

Do planu należy dołączyć:

 • projekt uchwały odnośnie przekształcenia spółki,
 • projekt umowy, albo statutu spółki przekształconej,
 • wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej,
 • sprawozdanie finansowe na dzień przekształcenia.

Plan przekształcenia jest weryfikowany w aspekcie poprawności i rzetelności, a także badany jest przez biegłego rewidenta, który wyznaczony zostaje przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przekształcanej na wniosek tej spółki.

Zawiadomienie wspólników

Przedmiotem zawiadomienia jest zamiar powzięcia uchwały o przekształceniu spółki. Dokonuje go zarząd, bądź wspólnicy, którzy prowadzą sprawy spółki. Zawiadomienie powinno zostać dokonane dwukrotnie, w odstępie nie krótszym, niż dwa tygodnie i nie później, niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o przekształceniu.

Uchwała o przekształceniu

Uchwałę odnośnie przekształcenia spółki podejmują w zależności od typu przekształcanej spółki:

 • wspólnicy – w przypadku przekształcania spółki osobowej,
 • zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie – w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej.

Uchwała powinna zawierać:

 • typ spółki, w jaki zostaje przekształcona,
 • wysokość kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, bądź spółkę akcyjną,
 • wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształconej, która nie może przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki,
 • zakres praw przysługujących osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej,
 • nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej w przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową, albo nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą w przypadku przekształcenia w spółkę osobową,
 • zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej.

Wpis i ogłoszenie

Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru zostaje wniesiony przez wszystkich członków zarządu, albo wspólników, którzy mają prawo reprezentacji spółki przekształconej. Natomiast ogłoszenie o przekształceniu jest dokonywane na wniosek zarządu spółki przekształconej, albo wszystkich wspólników, którzy prowadzą sprawy tej spółki.