MENU

Przestój w pracy spowodowany warunkami atmosferycznymi

Wykonywanie wielu prac uzależnione jest od czynników atmosferycznych. W sytuacji gdy one uniemożliwiają wykonywania pracy przez pracownika może zrodzić się pytanie, czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi co najmniej minimalne wynagrodzenie w sytuacji, kiedy nastąpił przestój spowodowany warunkami atmosferycznymi?

Zgodnie z art. 81 § 4 Kodeksu pracy wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od tych warunków, jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią. W razie powierzenia pracownikowi na czas takiego przestoju innej pracy, przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę, chyba, że przepisy prawa pracy przewidują stosowanie zasad określonych w § 3.

Wynika z tego, że pracownicy zatrudnieni przy pracach uzależnionych od warunków atmosferycznych otrzymują wynagrodzenie za czas spowodowanego tymi warunkami przestoju tylko wtedy, gdy przepis prawa pracy tak stanowi. Co do zasady jest to zatem przerwa bezpłatna, chyba że np. w układzie zbiorowym czy regulaminie wynagradzania zostanie to uregulowanej inaczej. Nie ma też przeszkód, aby dokonać innego uzgodnienia bezpośrednio w umowie o pracę.