MENU

Rozdzielność majątkowa a podział majątku wspólnego

Jednym ze skutków orzeczenia rozwodu jest ustanie między małżonkami ustawowej wspólności majątkowej. Od daty uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego, każdy z byłych małżonków dysponuje więc osobiście swoim majątkiem, który nabył po dacie zaistnienia rozdzielności. Ustanie wspólności majątkowej nie jest jednak równoznaczne z podziałem majątku. Z datą rozwodu, małżonkowie w zakresie przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego stają się współwłaścicielami w częściach ułamkowych. Podział majątku jest zaś konieczny do fizycznego lub prawnego podziału aktywów między byłymi małżonkami.

Podział majątku może mieć miejsce również w toku rozwodu, jednakże tylko wtedy gdy nie przedłuży to sprawy rozwodowej. Jeżeli sąd orzekający o rozwodzie uzna, że podział majątku spowoduje zwłokę w rozpoznaniu sprawy, wyłączy podział majątku do odrębnego rozpoznania.

Podział majątku może nastąpić dopiero po zaistnieniu rozdzielności majątkowej, która następuje albo w wyniku wyroku rozwodowego ale jeszcze w czasie trwania małżeństwa w wyniku zawarcia przez strony umowy majątkowej małżeńskiej (wymagana jest forma aktu notarialnego). Powstanie rozdzielności majątkowej powoduje również orzeczenie separacji przez sąd. Podział majątku może nastąpić w umowie stron zawartej w formie pisemnej (jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość – wymagana jest forma aktu notarialnego) albo w postępowaniu sądowym prowadzonym na zgodny wniosek stron lub w trybie spornym, gdy między byłymi małżonkami nie ma zgodnego porozumienia co do podziału.

Wyjątkowo – rozdzielność majątkowa może zostać także ustanowiona przez sąd jeszcze w trakcie trwania małżeństwa –  na podstawie art. 52 paragraf 1 KRO – na wniosek jednego z małżonków, ale tylko z ważnych powodów. W orzecznictwie nie ma jednolitego stanowiska, czy faktyczna separacja stanowi sama w sobie „ważny powód” w rozumieniu wskazanego przepisu czy też obok niej powinny wystąpić inny, np. trudności w zarządzie majątkiem prowadzące do obniżenia jego wartości, trwonienie majątku przez jednego z małżonków, uzależnienie małżonka od alkoholu.

Aby po rozwodzie zaistniała możliwość w pełni swobodnego dysponowania przypadającą małżonkowi częścią majątku wchodzącą wcześniej w skład majątku wspólnego, konieczne jest dokonanie jego podziału – umownego lub sądowego. W obu przypadkach zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej porady i pozostajemy do Państwa dyspozycji.