MENU

Sąd Najwyższy o odszkodowaniach związanych z dekretem warszawskim

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2020 r., sygn. akt II CZP 71/19 wskazuje, że w sprawie o naprawienie szkody spowodowanej wydaniem decyzji administracyjnej o odmowie ustanowienia użytkowania wieczystego na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279 ze zm.), której nieważność stwierdzono z powodu niewyjaśnienia, czy korzystanie z gruntu przez dotychczasowego właściciela da się pogodzić z przeznaczeniem gruntu według planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w dniu wydania tej decyzji, sąd badając przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej może ustalać, czy prawidłowe rozpoznanie wniosku o ustanowienie użytkowania wieczystego również doprowadziłoby do odmowy ustanowienia tego prawa.

Z uchwały można wnioskować, że sąd rozpoznający sprawę o odszkodowanie powinien oddalić pozew w przypadku uznania, że prawidłowe rozpoznanie wniosku przez organ administracji również doprowadziłoby do odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.