MENU

Składanie wyjaśnień przez dłużnika w toku egzekucji

money-256282_960_720Zgodnie z art. 801 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik może wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień.

Zgodnie z obowiązującymi poglądami komornik może żądać od dłużnika wyjaśnień w zakresie sposobu egzekucji wskazanego przez wierzyciela, jednak nie ujawnienia całego majątku. W celu zobowiązania dłużnika do złożenia całościowego wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych konieczne jest złożenie wniosku o wyjawienie majątku w sądzie właściwości ogólnej dłużnika zgodnie z art. 913 k.p.c. w zw. z art. 914 k.p.c.

Komornik kierując wezwanie do złożenia wyjaśnień powinien określić termin na złożenie oraz ewentualną sankcję za ich nieudzielenie zgodnie z treścią art. 762 k.p.c. Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych możliwe jest ukaranie dłużnika grzywną do dwóch tysięcy złotych.