MENU

Skutki niewskazania danych pozwalających na ustalenie nr PESEL pozwanego

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. akt III CZP 137/13 odpowiedział na pytanie prawne: „Czy w wypadku niewskazania przez powoda przed rozprawą na wezwanie sądu danych pozwalających sądowi na ustalenie numeru PESEL pozwanego, postępowanie może podlegać zawieszeniu?”. SN rozstrzygnął, że przed doręczeniem pozwu i rozpoczęciem rozprawy sąd nie może zawiesić postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. na skutek niewskazania przez powoda danych pozwalających na ustalenie numerów, o których mowa w art. 208[1] k.p.c. (a więc m. in nr PESEL). Po rozpoczęciu rozprawy zawieszenie postępowania na tej podstawie może nastąpić tylko wtedy, gdy uzyskanie danych umożliwiających ustalenie wskazanych numerów nie jest możliwe.