MENU

Podatkowe skutki zbycia działki wydzielonej z gospodarstwa rolnego

działkaW indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej z up. Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dnia 20 sierpnia 2014 roku, ITPB1/415-652/14/KW potwierdzono stanowisko, zgodnie z którym sprzedaż działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego, dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie – jeżeli nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej – nie stanowi źródła przychodów. Wobec tego dochód z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W ocenianym stanie faktycznym wnioskodawca występujący o wydanie interpretacji był właścicielem nieruchomości gruntowej, stanowiącej w części gospodarstwo rolne opodatkowane podatkiem rolnym. Gospodarstwo to przekazali wnioskodawcy rodzice w dniu 29 maja 1990 r. Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przedmiotowej nieruchomości wydzielono około 70 działek o średniej powierzchni 600 m2. Wnioskodawca nie dokonał jeszcze geodezyjnego, fizycznego podziału. Czynności podjęte w tym celu były w trakcie realizacji. Dochody wnioskodawcy z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego nie były jedynym źródłem utrzymania jego i jego żony. Oboje pracowali także poza gospodarstwem i zamierzali pracować również wtedy, gdy będą osiągać dochody ze sprzedaży przedmiotowych działek.

Oceniając opisany stan faktyczny, organ uznał, że sprzedaż działek nie będzie następowała w wykonywaniu działalności gospodarczej, wobec czego jej skutki podatkowe należy ocenić w oparciu o kryteria wynikające z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powstanie przychodu podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości uzależnione jest między innymi od daty jej nabycia, które należy utożsamiać z chwilą przeniesienia własności w rozumieniu cywilnoprawnym. Należy przy tym zauważyć, że wydzielenie działek z gospodarstwa rolnego nie powoduje zmiany ich właściciela. Na skutek dokonania tej czynności nie następuje przeniesienie prawa własności działek, a więc nie dochodzi do ich nabycia. Zatem pięcioletni termin, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Na powyższe nie ma wpływu podział nieruchomości, w wyniku którego nastąpi zmiana ich powierzchni oraz numerów ewidencyjnych. W powołanym przepisie mowa jest bowiem o dacie nabycia nieruchomości, a nie dacie podziału.