MENU

SN o karze umownej liczonej od dnia otwarcia lokalu

W dniu 13 marca 2014 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok (sygnatura akt I CSK 263/13), w którym wskazał, że pomimo niesporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, przewidzianego w umowie o roboty remontowe, odsetki od opóźnienia wykonania prac liczy się od dnia otwarcia lokalu.

Tłem wyroku był spór pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, dotyczący niewłaściwego wykonania umowy o roboty remontowe wraz z dostarczeniem mebli do pizzerii. Powód żądał zapłaty na swoją rzecz od pozwanego, będącego wykonawcą umowy, kwoty 478 tys. 830 zł z odsetkami wskutek nie wykończenia lokalu na czas przewidziany w umowie. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy wykonawca zobowiązany był do zapłaty kary umownej w przypadku niewykonania prac w oznaczonym terminie i nie sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego (który nota bene nigdy nie został spisany).

Według Sądu Najwyższego wykładania umowy zawartej pomiędzy stronami powinna być tak tłumaczona, jak tego wymagają okoliczności, zgodny zamiar i cel umowy. Zgodnie z paragrafem 11 umowy termin odbioru prac przewidziano na 30 czerwca 2009 roku, natomiast odbiór faktyczny miał miejsce w dniu 24 września 2009 roku i świetle paragrafu 6 umowy za ten okres należało się wynagrodzenie. Tym samym według SN karę umowną w przedmiotowej sprawie naliczać można wyłącznie do dnia otwarcia lokalu, a nie sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.