MENU

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powstaje w chwili podpisania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. w organizacji działa w takiej formie do momentu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dopiero w momencie dokonania wpisu staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą pełnię praw. Okres pomiędzy podpisaniem umowy spółki a rejestracją w KRS stanowi okres organizacyjny, w trakcie którego spółka z o.o. zobowiązana jest do dokonania wyboru organów spółki oraz zgromadzenia przewidzianego umową spółki kapitału zakładowego.

Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać zgłoszone do KRS w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. W przeciwnym wypadku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji ulega rozwiązaniu. W takiej sytuacji spółka w organizacji musi dokonać zwrotu wkładów wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego oraz pokryć ewentualne wierzytelności wobec osób trzecich.

W sytuacji gdy spółka nie posiada wystarczającej ilości środków, to Zarząd przeprowadza likwidację, a w przypadku gdy spółka nie ma Zarządu, dokonuje tego likwidator ustanowiony przez Zgromadzenie Wspólników lub sąd rejestrowy. Spółka z o.o. w organizacji traci swój byt prawny z dniem, w którym Zgromadzenie Wspólników zatwierdzi sprawozdanie likwidacyjne.

Warto nadmienić, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji ma zdolność do czynności prawnych, tym samym może działać w obrocie gospodarczym oraz przed urzędami czy sądami. Spółka z o.o. w organizacji jest tzw. ułomną osobą prawną, co oznacza że nie posiada osobowości prawnej, ale mimo tego może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną.