MENU

Spory gospodarcze teraz tylko w postępowaniach cywilnych

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 3 maja 2012 r. wprowadziła szereg istotnych zmian. Zniesione zostało m.in. odrębne postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, od tej pory spory między przedsiębiorcami będą rozpatrywane tak, jak zwykłe spory cywilne. Do ogólnej procedury przeniesiono kilka rozwiązań z postępowania gospodarczego. W miejsce prekluzji dowodowej pojawiła się zasada koncentracji materiału procesowego, zobowiązująca, by wszystkie materiały istotne dla sprawy i wszystkie dowody niezbędne do wydania wyroku były zgromadzone jak najszybciej i były przedstawiane już w pierwszych pismach procesowych.

Inna istotna zmiana związana jest z procedurą apelacyjną – apelację od wyroku sądu pierwszej instancji będzie można kierować wprost do sądu II instancji, a nie jak do tej pory wyłącznie za pośrednictwem sądu I instancji. Z 75 tyś. zł do 50 tyś zł obniżona została wartość przedmiotu sporu, w których dopuszczalna jest skarga kasacyjna. Są też jednak zmiany, które mogą być wykorzystywane do przedłużania procesu – jak zniesienie wielu obowiązujących dotychczas zakazów (np. w zakresie powództwa wzajemnego czy zarzutu potrącenia na podstawie wierzytelności udowodnionych innym sposobem niż dokument).

Sprawy gospodarcze skierowane do sądu przed 3 maja będą rozpatrywane według dotychczasowych przepisów.