MENU

Sprawozdania finansowe w okresie stanu epidemii

Rozpatrzona przez Senat ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 96), dotyczy także kwestii przedłużenia terminów na złożenie sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

Przepisy wskazanej ustawy przewidują, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w:

1) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

2) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

3) art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.11))

– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych obowiązków.

Na podstawie nowelizacji ustawy, o której mowa powyżej, przygotowywane jest rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Obecnie znajduje się ono na etapie opiniowania. Oczywiście będzie mogło zostać podpisane dopiero po wejściu w życie ustawy, która upoważnia do jego wydania. Główne założenia przygotowywanego rozporządzenia obejmują, m.in. istotne dla przedsiębiorców:

1) przedłużenie terminu określonego w art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r. – dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe, którzy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazywanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

2) przedłużenie terminu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego o 60 dni. Powyższe dotyczy zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy.

3) przedłużenie terminu zakończenia inwentaryzacji składników aktywów, określonego w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego – o 60 dni.

4) przedłużenie terminów określonych w art. 49b ust. 9, art. 52 ust. 1 i 3, art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 2c, art. 63c ust. 2 i 4, art. 63f ust. 1 i art. 63g ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego – o 2 miesiące.

W przypadku pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.