MENU

Środki pieniężne na aktywizację młodych bezrobotnych

smiley student in glasses with laptopZgodnie z nowelizacja ustawy z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2015.1814), która weszła w życie w dniu 21 listopada 2015 r. Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Takie umowy ze władzami powiatu będą mogły być zawierane w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Pracodawca lub przedsiębiorca, którzy skorzystali z takiej refundacji będą zobowiązania do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

Wprowadzenie możliwości tworzenia miejsc pracy poprzez roczną refundację kosztów pracownika, wydaję się krokiem w dobrą stronę, pozwalającą na aktywizację młodych ludzi pozostawających bez pracy.