MENU

Stan zagrożenia epidemiologicznego – pomoc dla przedsiębiorców

Zgodnie z informacjami rządowymi w trybie ekspresowym mają zostać przyjęte rozwiązania prawne mające stanowić wsparcie przedsiębiorców w czasie obecnego krajowego “przestoju”. W ramach tych planów rząd proponuje pakiet osłonowy, czyli zestaw propozycji zmian w prawie, które pomogą przedsiębiorcom odczuwającym negatywne skutki związane z rozprzestrzenieniem się koronawiorusa. Najważniejsze ułatwienia mają dotyczyć:
– ulg w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS,
– poprawy płynności finansowej firm –  instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów,
– ochrony i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.Ponadto planowane są:
– ułatwiania rozliczenia VAT – przesunięcia wejścia w życie z 01.04. 2020 na  01.07.2020 r. nowego JPK,
– ułatwienia w split payment,
– przesunięcia z 01.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy),
– wcześniejsze zwroty VAT,
– ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,
– zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,
– zniesienia opłaty prolongacyjnej,
– zmiany schematu pomocy publicznej, rozszerzenia dla MŚP i dużych firm.
– odliczenia „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat,
– wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów – działania BGK,
– udzielania pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60% kwoty kredytui przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat zwiększenia gwarancji do 80% kwoty kredytu,
dopłata do oprocentowania kredytów  – poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.
– skrócenia – z 6 do 2 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia  wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%. W przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy, przysługiwałoby: świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.