MENU

Świadczenie wychowawcze – program 500+

adult-17329_960_720a) Zasiłek przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-tego roku życia. Z pomocy mogą skorzystać obywatele Polski oraz cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP. O świadczenia mogą starać się rodzice, jeden rodzic, a także opiekunowie dziecka: prawni i faktyczni.

b) Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadkach, gdy dziecko jest w związku małżeńskim, znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą, dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko lub na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (chyba, że umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej)

c) Świadczenie przyznawane jest w kwocie 500,00 zł miesięcznie. Przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągane dochody rodziny, przy czym nie zostało wyłączone pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko.

d) Korzystanie z programu 500 plus przez jedno dziecko jest możliwe, gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi 800 zł, przy czym jeżeli w rodzinie którekolwiek z dzieci jest niepełnosprawne próg dochodowy wynosi 1200 zł.

e) Przy obliczaniu dochodu bierze się pod uwagę przychody podlegające opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszone o koszty uzyskania przychodu, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (gdy podlegają pomniejszeniu), zadeklarowane przez podatnika w ubiegłym roku podatkowym faktyczne przychody z tytułu umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itp., zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dochody opodatkowane podatkiem tonażowym z tytułu części dochodów osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych używających statków handlowych, dochody z gospodarstw rolnych opodatkowane podatkiem rolnym, dochody uzyskiwane w innych krajach pomniejszone o zapłacone za granicą Polski podatki dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, dochody z tytułu świadczeń rodzinnych, dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie).

f) Wszelka zmiana dochodu uzyskiwanego, która ma wpływ na prawo do świadczenia powinna być zgłoszona w terminie 14 dni do organu wypłacającego.

g) Program rozpocznie funkcjonowanie prawdopodobnie z dniem 1 kwietnia 2016 roku, świadczenie przyznawane będzie na okres 12 miesięcy. Po upływie powyższego okresu, celem przedłużenia okresu pobierania świadczenia konieczne będzie ponowne złożenie dokumentów.

h) Wnioski za pierwszy okres funkcjonowania programu (od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku) można składać po 1 kwietnia 2016 r., z uwzględnieniem tego, że wnioski złożone do 30 czerwca 2016 dają prawo do nabycia świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia, natomiast dla wniosków złożonych po 30 czerwca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął (nie został wysłany) prawidłowo wypełniony wniosek.

i) Wypłaty świadczeń będą następowały co miesiąc, najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, za który przysługują. Wnioski o przyznanie prawa do zasiłku na kolejny okres będzie można składać do 1 września danego roku.


j)
Wniosek o przyznanie zasiłku można składać w urzędzie gminy lub miasta właściwym miejscowo dla osoby starającej się o zwolnienie. Wymagane są dane osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia oraz dane dzieci pozostających na jej utrzymaniu. Wniosek można składać w formie elektronicznej za pomocą bankowości elektronicznej i platformy usług elektronicznych ZUS. Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, bankowości elektronicznej i platformy usług elektronicznych ZUS.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.(Dz.U.2016 poz. 195)