MENU

Szansa na odszkodowanie od Lotniska! Zgłoś się do nas.

Masz realną szansę na duże odszkodowanie od Lotniska! Do 3 sierpnia 2013 roku!

Jeżeli uważasz, że jesteś pokrzywdzony, bo mieszkasz w obszarze ograniczonego użytkowania. Tobie i Twojej Rodzinie codzienny hałas uniemożliwia normalną egzystencję. Martwisz się o zdrowie swoich bliskich, z powodu dużej emisji spalin w Twoim otoczeniu oraz zanieczyszczonego powietrza. Masz wrażenie, że mógłbyś mnożyć inne argumenty, które potwierdzą zasadność Twoich odczuć emocjonalno-fizycznych. To najlepszy dowód, że to odszkodowanie należy się właśnie Tobie!

Dobrze trafiłeś. Nasza Kancelaria dochodzi odszkodowań na obszarach ograniczonego użytkowania w pobliżu Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Sprawą zajmujemy się kompleksowo i załatwiamy ją najszybciej, najskuteczniej, najtaniej. A śpieszyć się warto, bo dnia 3 sierpnia 2013 roku mija termin na złożenie pozwu o odszkodowanie! Nie zwlekaj i skontaktuj się z Nami już teraz przez Formularz kontaktowy, e-mail lub telefon. Poniżej przygotowaliśmy niezbędne informacje na temat dochodzenia odszkodowania od lotniska.

Ustawa prawo ochrony środowiska w art. 135 reguluje instytucję zwaną obszarem ograniczonego użytkowania (dalej jako OOU). Celem tej instytucji jest ograniczenie negatywnych oddziaływań określonych obiektów w tym portów lotniczych na otoczenie.

Na podstawie tego przepisu Sejmik Województwa Mazowieckiego wydał dwie uchwały:

  1. Uchwałę nr 76/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Dz.Urz.Woj.Maz. 2011 nr 128, poz. 4086),

  1. Uchwałę nr 153/11 z dnia 24 października 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Dz.Urz.Woj.Maz. 2011 nr 206, poz. 6173),

  1. Uchwałę nr 139/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Warszawa – Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim (Dz.Urz.Woj.Maz. 2012 nr 4944).

Wskazane Uchwały wprowadziły szereg ograniczeń związanych z korzystaniem z nieruchomości. Ograniczenia te dają właścicielom nieruchomości w wyznaczonych strefach podstawę dochodzenia wysokich odszkodowań, w tym odszkodowania za hałas lotniczy, przy czym dotyczy to zarówno właścicieli gruntów niezabudowanych, właścicieli gruntów zabudowanych, jak też właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Tak jak właściciel rozumiany jest w przypadku dochodzenia powyższych roszczeń także osoba, której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości. Z roszczeniem może wystąpić np. uprawniony ze spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu mieszkalnego.

Termin na dochodzenie roszczeń od PP Porty Lotnicze w Warszawie upływa 3 sierpnia 2013 roku. Do tego dnia można żądać od zarządcy lotniska Okęcie wykupu nieruchomości położonej na terenie OOU lub odszkodowania związanego ze skutkami ograniczenia sposobu i zakresu użytkowania nieruchomości.

Wybór rodzaju rekompensaty tj. wykupu lub odszkodowania wzajemnie się wykluczają co oznacza, że można dochodzić tylko jednego z wyżej wskazanych.

Wykupu nieruchomości można żądać wtedy, gdy wskutek ograniczenia stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone z niej korzystanie w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem.

Odszkodowania natomiast można żądać, gdy w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości wystąpi niemożliwość lub ograniczoność korzystania z nieruchomości przy czym, szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości oraz koszty poniesione w celu wypełnienia nałożonych prawem wymagań technicznych dotyczących istniejących budynków ( rewitalizacja akustyczna  – wyciszenie).

W celu zachowania prawa dochodzenia przez sądem roszczeń odszkodowawczych z tytułu utworzenia OOU z 2011 r., wystarczające jest również złożenie do sądu przez właściciela nieruchomości do 3 sierpnia 2013 r. wniosku o zawezwanie PP Porty Lotnicze w Warszawie do próby ugodowej w sprawie o zapłatę odszkodowania.

Powyższe informację mają również zastosowanie do roszczeń odszkodowawczych do Portu Lotniczego Warszawa-Modlin z tą różnicą, że prawo dochodzenia odszkodowań wygaśnie w dniu 10 sierpnia 2014 roku.