MENU

Szersza ochrona roszczeń pracowniczych

W dniu 1 sierpnia br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nowela ma na celu przede wszystkim przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku niewypłacalności pracodawcy z dnia na dzień zostali pozbawieni pracy i wszelkich świadczeń przysługujących z tego tytułu. Ustawa w sposób bardziej szczegółowy definiuje pojęcie faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę poprzez doprecyzowanie przypadków w jakich powstanie możliwość wypłaty zaliczek z tytułu roszczeń pracowniczych. Ponadto w celu dostosowania regulacji krajowych do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 2008 r. rozszerzeniu ulega definicja pracownika zawarta w art. 10 ww. ustawy, która swym zasięgiem obejmuje również małżonka pracodawcy, a także jego dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochy i ojczyma oraz osoby przysposabiające, a także rodzeństwo, wnuki, dziadków, zięciów, synowe, bratowe, szwagierki i szwagrów, którzy do tej pory byli wyłączeni z tej ochrony, jednak wciąż poza ochroną pozostaje pomoc domowa zatrudniona przez osobę fizyczną. Rozszerzeniu ulegają również okresy referencyjne pozwalające na uzyskanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które nowela wydłuża z 9 do 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, a okres za jaki można ubiegać się o wypłatę świadczeń następujących bezpośrednio po dacie wystąpienia niewypłacalności w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z przyczyn, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 Ustawy, został wydłużony z 3 do 4 miesięcy, co pozwoli na skorzystanie z uprawnień przez szersze grono osób dotkniętych niewypłacalnością pracodawcy. Z kolei katalog roszczeń uprawniających do wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych został rozszerzony o wypłatę świadczeń za niewykorzystany urlop wypoczynkowy również za rok bezpośrednio poprzedzający rok, w którym ustał stosunek pracy.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Publikacja Ustawy w Dzienniku Ustaw jest przewidywana na dzień 21 sierpnia 2017 r.