MENU

Tarcza 3.0. zwiększa ochronę pracownika przed potrąceniami

Z dniem 15 maja 2020 roku weszła w życie większość zapisów tzw. Tarczy 3.0. czyli ustawy z  dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875). Jedną z istotnych zmian wprowadzonych przedmiotową nowelizacją jest zwiększenie ochrony wynagrodzeń pracowniczych przed potrąceniami w ramach prowadzonych egzekucji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.

Zgodnie z art. 52 wskazanej wyżej ustawy, w przypadku jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty wynagrodzenia pracownika wolne od potrąceń (tj. określone w art. 871 § 1 kodeksu pracy) ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu. Wobec powyższego, przesłanką zwiększenia kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia będzie wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności:

  • obniżenia wynagrodzenie pracownika z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2,
  • utraty przez członka rodziny pracownika źródła dochodu z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Przez członka rodziny jest przy tym rozumiany odpowiednio małżonek pracownika albo rodzic wspólnego dziecka oraz dziecko w wieku do 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna. Dzieckiem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest zarówno dziecko własne pracownika, dziecko współmałżonka, a także dziecko rodzica wspólnego dziecka. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Z obniżeniem wynagrodzenia pracownika z powodu podjętych działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 będziemy mieli do czynienia np. w przypadku:

  • zamknięcia całości lub części zakładu pracy z powodu wystąpienia u pracowników zarażenia,
  • obniżenia pracownikowi wynagrodzenia o nie więcej niż 20 proc. na podstawie porozumienia opartego o przepis art. 15g ust. 8 ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
  • obniżenia pracownikowi wynagrodzenia na podstawie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartego na podstawie postanowień art. 15zf ust. 1 pkt 3. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Komentowany przepis dotyczy osób pozostających w stosunku pracy, natomiast podnoszone są także wątpliwości, czy nie powinien on mieć zastosowania również do środków wypłacanych za pracę, ale na innej podstawie niż umowa o pracę, chociażby zleceniobiorcom. Wątpliwości budzi również zasięg czasowy stosowania regulacji. Ustawodawca nie przewidział bowiem żadnych postanowień w tym zakresie. Biorąc po uwagę sens regulacji, można domniemywać, że w przypadku, gdy podstawą zwiększenia kwoty wolnej od potrąceń byłoby obniżenie wynagrodzenia pracownika, to rozszerzona ochrona powinna zakończyć się z chwilą przywrócenia wynagrodzenia do poprzedniej wysokości. Nie jest jednak jasne, jak długo miałaby trwać ta ochrona w razie utraty przez członka rodziny pracownika źródła dochodu. Sposób rozwiązania tych wątpliwości będziemy mogli zaobserwować dopiero w praktyce stosowania przepisu.

Jako, że każdorazowe ustalenie kwoty wolnej i dokonanie potrącenia wynagrodzenia pełnomocnika w prawidłowej wysokości, należy do obowiązków pracodawcy, względem którego komornik dokonał zajęcia, zachęcamy do kontaktu z w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w indywidualnych sprawach.