MENU

“Tarcza antykryzysowa” – podsumowanie wybranych form wsparcia

 

Lp. Forma wsparcia Podstawowe kryteria przyznania wsparcia Podstawowe kryteria wykluczające wsparcie Wysokość wsparcia Termin złożenia wniosku
1. Wsparcie w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy Spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (przy wyliczaniu spadku obrotów bierze się pod uwagę jeden wybrany, korzystniejszy sposób liczenia):

 

• nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

 

lub

 

• nie mniej niż o 25%,  obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowych, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (na dzień dzisiejszy kwota ta wynosi ok. 15500 zł.)

 

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych:

 

1. przestojem ekonomicznym – w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,

 

2. obniżonym wymiarem czasu pracy – do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Termin złożenia wniosku nie może przypadać wcześniej niż od dnia wejścia w życie ustawy COVID-19, a także od dnia wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy na podstawie zawartego porozumienia.
2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców Wykazanie spadku obrotów gospodarczych rozumianego jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym, po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim (np. luty i marzec 2020 r. porównany do lutego i marca 2019 r.).

 

 

W przypadku spadku obrotów o co najmniej:

a) 30% – dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,

b) 50% – dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,

c) 80% – dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Wniosek składa się w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru wniosków przez dyrektora PUP
3. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Wykazanie spadku obrotów gospodarczych rozumianego jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym, po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim (np. luty i marzec 2020 r. porównany do lutego i marca 2019 r.). W przypadku spadku obrotów o:

a)      co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

b)      co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

c)      co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Wniosek składa się w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru wniosków przez dyrektora PUP
4. Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

 

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać wyłącznie

mikroprzedsiębiorcy.

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Wniosek składa do PUP właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

5. Zwolnienia przez ZUS z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek Przysługuje:

a)      płatnikowi składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.,

b)      płatnikowi składek, który jest osobą prowadzącą działalność i opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Przedsiębiorcę zwalnia się z opłacania składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Link do wniosku:

tutaj

6.  

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Przysługuje jeżeli:

nie zawieszono prowadzenia działalności oraz przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc lub zawieszono prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

Nie przysługuje jeżeli przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (na dzień dzisiejszy kwota ta wynosi ok. 15500 zł.).

 

Świadczenie przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 

Link do wniosku:

tutaj

7.  

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Przysługuje jeżeli umowa została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.

 

Nie przysługuje jeżeli przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (na dzień dzisiejszy kwota ta wynosi ok. 15500 zł.). Świadczenie przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę lub w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych. Najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 

Link do wniosku:

tutaj