MENU

Tarcza branżowa – nowy pakiet pomocowy

26 października 2020 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 704). Przewiduje on w szczególności:

I. wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do 10 czerwca 2021 r. oraz terminu na udzielanie przedmiotowych dofinansowań – do dnia 30 czerwca 2021 r.,

II. dodatkowe jednorazowe świadczenia postojowe dla osoby prowadzącej na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem:

47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne,
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów,
59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
74.20.Z – Działalność fotograficzna,
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna,
86.90.D – Działalność paramedyczna,
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych,
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Dodatkowe środki będzie mogła otrzymać osoba, która skorzystała już wcześniej ze świadczenia postojowego i ponownego świadczenia postojowego oraz jeżeli przychód z jej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. (konieczne będzie złożenie oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w kwestii spadku przychodów),

III. zwolnienie płatnika składek prowadzącego, na dzień 30 września 2020 r., działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. Wnioski należałoby złożyć nie później niż do 31 stycznia 2021 r.,

IV. zwolnienie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. z opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

Po I czytaniu w komisjach, projekt został uzupełniony o możliwość wypłaty jednorazowej dotacji do wysokości 5.000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku lub listopadzie 2019 r. Wnioski należałoby złożyć nie później niż do 31 stycznia 2021 r.

Co istotne, dotacji nie będzie można udzielić podmiotowi, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Dotacja będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca będą wykonywali działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.