MENU

Tarcza Finansowa 2.0 – wyłączenie pomocy w stosunku do przedsiębiorców, którzy naruszają ograniczenia epidemiczne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej?

15 stycznia 2021 r. uruchomiona została możliwość składania wniosków o wypłatę subwencji w ramach programu „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm.” Program 2.0 ma na celu zapobiegnięcie ryzyka masowej upadłości beneficjentów oraz zwolnień ich pracowników na skutek znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z drugą falą pandemii COVID-19. Kwota programu to tym razem 13 mld złotych przeznaczonych dla sektora MŚP.

Na stronie internetowej PFR udostępniony został nie tylko Regulamin ww. programu, ale także komunikat dotyczący konsekwencji naruszenia przez beneficjentów rządowego programu „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego lub stanu epidemii. W świetle art. 16 ust. 1 lit. h Regulaminu: „PFR ma prawo do wypowiedzenia Umowy Subwencji Finansowej w każdym czasie w okresie jej obowiązywania w trybie natychmiastowym, bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Beneficjenta, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1 – 6 i 8 – 12 Ustawy o Zwalczaniu Chorób Zakaźnych.”

Ponadto we wspomnianym komunikacie zostało wyjaśnione, iż

1.o udział w Programie może ubiegać się wyłącznie przedsiębiorca, który na dzień złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej nie naruszył w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1 – 6 i 8 – 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 t.j. z dnia 2020.10.20);

2. wnioskując o subwencję finansową w ramach Programu, przedsiębiorca składa oświadczenie, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w pkt 1, przy czym oświadczenie to składane jest pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego lub nierzetelnego oświadczenia (§ 1 ust. 26 umowy subwencji finansowej);”

Rzecznik MŚP krytycznie odnosił się do regulacji związanych z sankcją w postaci odmowy udzielenia przedsiębiorcom pomocy publicznej w przypadku ewentualnych naruszeń ograniczeń, nakazów i zakazów, już na etapie opiniowania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 czyli tzw. „ustawy o dobrym Samarytaninie”.  Rzecznik MŚP podkreślał, iż sankcje należy uznać za nieproporcjonalne w stosunku do samych naruszeń, jednak sama ustawa w dniu 3 listopada 2020 r. została podpisana przez Prezydenta.

Powyższe oznacza, iż przedsiębiorca naruszający ograniczenia, nakazy i zakazy musi liczyć się z możliwością odmowy udzielenia subwencji przez PFR bądź wypowiedzeniem już zawartej umowy subwencji.

Przypomnieć należy, iż wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.