MENU

Tarcza Finansowa PFR – jak określić status przedsiębiorcy?

29 kwietnia 2020 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w ramach rządowego programu udzielania Beneficjentom Subwencji Finansowych pt. „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”.

Wraz z wnioskami pojawiają się pierwsze pytania, między innymi w jaki sposób określić czy przedsiębiorca należy do kategorii Mikroprzedsiębiorców, czy Małych i Średnich przedsiębiorstw. Prawidłowe zdefiniowanie statusu jest istotne, ponieważ odmienne są zasady finansowania dla wskazanych dwóch grup przedsiębiorstw. W szczególności różnią się maksymalne kwoty Subwencji Finansowej, bowiem dla Mikroprzedsiębiorcy nie może ona przekroczyć kwoty 324 000 zł, zaś dla MŚP nie może przekroczyć kwoty 3.500.000 zł.

Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, w § 1 wprowadza definicje, które wyjaśniają znaczenie poszczególnych wyrażeń w nim używanych.

W rozumieniu Regulaminu:

 • Beneficjent oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców posiadającego status Mikroprzedsiębiorcy lub MŚP, wnioskującego do PFR o udzielenie Subwencji Finansowej, lub któremu PFR udzielił Subwencji Finansowej.
 • Mikroprzedsiębiorca oznacza Beneficjenta, który łącznie spełnia następujące warunki:
 1. zatrudnia, co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników (z wyłączeniem właściciela), oraz
 2. jego roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln EUR.

Na potrzeby ustalenia statusu Mikroprzedsiębiorcy przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

 • MŚP oznacza przedsiębiorcę, który:
 1. zatrudnia do 249 Pracowników (z wyłączeniem właściciela), a jego roczny obrót za 2019 r. nie przekroczył 50.000.000 EUR, lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekroczyła 43.000.000 EUR,
 2. nie jest Mikroprzedsiębiorcą, lub nie jest beneficjentem finansowania udzielonego w ramach programu rządowego pt. “Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.

Na potrzeby ustalenia statusu MŚP przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

 • Pracownik oznacza: osobę fizyczną:
  1. która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z Beneficjentem w stosunku pracy oraz została zgłoszona przez Beneficjenta do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia Beneficjenta dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości Subwencji Finansowej przysługującej Beneficjentowi, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub
  2. współpracującą z Beneficjentem, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło), która była zgłoszona przez Beneficjenta do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeby określenia maksymalnej wysokości Subwencji Finansowej przysługującej Beneficjentowi.

Mając na uwadze powyższe, na potrzeby określenia statusu przedsiębiorcy, przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, zaś do samej wypłaty finansowania bierze się pod uwagę również osoby współpracujące, w szczególności zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Przykład

Przedsiębiorca, który zatrudnia 3 osoby na podstawie umowy o pracę oraz 15 osób na podstawie umowy zlecenia, w świetle Regulaminu jest Mikroprzedsiębiorcą, bowiem na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorca zatrudnia 3 pracowników, ale przy wypłacie Subwencji będą brani pod uwagę również zleceniobiorcy.

Co istotne, na stronie PFR pojawiła się również następująca informacja: „Obserwujemy, że pojawiają się błędy polegające na wybieraniu kwietnia jako podstawy do rozliczenia. Do momentu zakończenia bieżącego miesiąca jedynym miesiącem możliwym do podania w formularzu jako podstawy do wyliczenia kwoty subwencji jest marzec. Po rozliczeniu deklaracji VAT-7 za kwiecień można wypełniając formularz wniosku uwzględniać ten miesiąc”.

Składając więc wniosek w dniu dzisiejszym, błędem będzie wskazanie kwietnia 2020 r. jako podstawy rozliczenia.

 

W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.