MENU

Czy na Ciebie też czekają zapomniane pieniądze?

banknote-1396351_960_720Ustawą  z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono systemowe rozwiązania dotyczące „rachunków uśpionych”. W przepisach określono wpływ śmierci posiadacza rachunku na zawartą umowę , przewidziano ułatwienie dostępu do informacji o rachunkach spadkobiercom posiadacza.

Przewidziano utworzenie  Centralnej informacji o rachunkach, za pośrednictwem której osoba posiadająca tytuł prawny do środków zdeponowanych na rachunku będzie mogła uzyskać w dowolnym banku oraz SKOK informację dotyczącą wszystkich rachunków.

Bank oraz SKOK jest obowiązany udzielić posiadaczowi rachunku bankowego, będącemu osobą fizyczną, oraz osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, zbiorczej informacji o rachunkach bankowych posiadacza, w tym rachunkach wspólnych – bez wskazania danych współposiadacza.

Bank lub SKOK udziela niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Centralnej informacji.

Przepisy weszły w życie w dniu 1 lipca 2016 r.

Jeśli potrzebuję Państwo pomocy z zapomnianym rachunkiem, prosimy o kontakt z Kancelarią.