MENU

Tzw. ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń do 29 lipca 2019 roku

Od dnia 29 czerwca 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U.2019.1210) – tzw. ustawa o cenach prądu. Zgodnie z jej przepisami, określony został katalog podmiotów uprawnionych do stabilizacji cen prądu na poziomie z 2018 r. w II półroczu 2019 r. (tzw. zamrożenie cen energii). Dotyczy on odbiorców końcowych z następujących grup:

  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Definicje legalne mikro i małych przedsiębiorców określone są w ustawie Prawo przedsiębiorców i oznaczają odpowiednio:

1) mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2) mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

Odbiorcy, którzy chcą skorzystać z zamrożenia cen energii, muszą złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenie potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie ono podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do wskazanej na wstępie ustawy ( http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1210/1 ).

Oświadczenia należy składać do poniedziałku – 29 lipca 2019 roku. Ze względu na fakt, że termin ustawowy wypada w sobotę (27 lipca 2019 roku), oświadczenia złożone w dniu 29 lipca 2019 roku (poniedziałek), zgodnie z art. 115 kodeksu cywilnego, będą złożone w terminie. Należy pamiętać, że decydująca jest data doręczenia przedsiębiorstwu oświadczenia tak, aby mógł zapoznać się on z jego treścią. W przypadku oświadczeń przesyłanych pocztą, termin zostanie więc zachowany, jeżeli oświadczenie dotrze do adresata przed jego upływem.

Ustawa nowelizująca nie określa formy, w jakiej powinno zostać złożone oświadczenie, ograniczając się jedynie do wskazania jego wzoru. Wydaje się słuszny pogląd, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, oświadczenie takie może zostać złożone przez każde zachowanie się osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. Jeden z czołowych operatorów energetycznych wskazał wprost na swojej stronie internetowej, że oświadczenie może zostać wysłane poprzez pocztę e-mail. Wybierając jednak inną niż formę złożenia oświadczenia niż pisemna, zalecamy z ostrożności potwierdzić taką możliwość z przedsiębiorstwem energetycznym.