MENU

Ulga na złe długi – zmiany

29 listopada 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244, dalej: „Ustawa”), którą dokonano zmian między innymi w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, dalej: „Ustawa o VAT”).

Art. 20 pkt 2 Ustawy przewiduje zmiany w zakresie art. 89a ust. 1a Ustawy o VAT, nadając mu brzmienie zgodnie z którym nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Do dnia wprowadzenia zmian, wierzytelność uznawało się za nieściągalną po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Wskazana zmiana pozwala przedsiębiorcom na szybsze skorzystanie z tzw. ulgi na złe długi, zaś dłużnik jest zobowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej faktury VAT, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Powyższe zmiany weszły w życie dnia 1 stycznia 2019 r. i obowiązują również w stosunku do wierzytelności powstałych przed tą datą, jeżeli ich nieściągalność zostanie uprawdopodobniona.

 

pod redakcją
r. pr. Marcina Milewskiego