MENU

Umowa darowizny

Umowa darowizny – jak ją napisać?

Umowa darowizny umożliwia nieodpłatne przeniesienie własności danej rzeczy na osobę trzecią. Trzeba jednak pamiętać, że aby odniosła ona odpowiedni skutek, musi ona zawierać pewne niezbędne elementy oraz być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 

Co to jest umowa darowizny? 

Umowa darowizny regulowana jest przez przepisy Kodeksu cywilnego, a dokładnie przez jego art. 888 – 902. 

Zgodnie z nimi, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 § 1 k.c.).

Jej celem więc, jest nieodpłatne przysporzenie osobie trzeciej korzyści, a więc jej wzbogacenie, kosztem majątku darczyńcy. Jej cechą charakterystyczną jest bezpłatność. Oznacza to, że poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz obdarowanego, bez żadnych kosztów z jego strony, zwłaszcza w postaci odpowiedniego wynagrodzenia. 

Przedmiotem umowy darowizny może być każda rzecz, która charakteryzuje się jakąkolwiek wartością, z pewnymi wyjątkami. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia:

  • gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami Kodeksu cywilnego, na przykład bezczynszowa dzierżawa, użyczenie, czy też bezprocentowa pożyczka,
  • gdy darczyńca zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył, na przykład spadku albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte (art. 889 k.c.).

Umowa darowizny – jak ją napisać?

Musisz wiedzieć, ze oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się jednak ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione (art. 890 § 1 k.c.).

W każdej umowie darowizny muszą znajdować się pewne elementy, bez których byłaby ona nieskuteczna pod względem prawnym. Przede wszystkim musi ona zawierać:

• wskazanie daty i miejsca jej zawarcia,

• oznaczenie stron, a więc „darczyńcy” oraz „obdarowanego”,

• opis jej przedmiotu, zawierający precyzyjne wskazanie co zostaje darowane, na przykład określenie dokładnej kwoty gotówki i jej waluty, czy też szczegółowe scharakteryzowanie darowanej rzeczy,

• oświadczenie darczyńcy, że przedmiot darowizny jest jego własnością i nie jest obciążony prawem zastawu, hipoteką lub innym zabezpieczeniem, jak również, że nie jest prowadzone w stosunku do niego żadne postępowanie egzekucyjne, które może zostać z niego zaspokojone,

• oświadczenie darczyńcy, że przekazuje darowiznę oraz obdarowanego, że ją przyjmuje,

• wskazanie, kiedy nastąpi wykonanie darowizny – ze wskazaniem dokładnej daty,

• określenie, która ze stron ponosi koszty związane z zawarciem umowy,

• własnoręczne podpisy obu stron.

Jeśli chodzi o oznaczenie stron to w odniesieniu do osoby fizycznej niezbędne jest wskazanie jej imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru dowodu osobistego oraz opcjonalnie – numeru PESEL. Jeśli chodzi o osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, posiadającą zdolność prawną, to konieczne dane obejmują pełną nazwę (firmę), adres siedziby, numer NIP, numer REGON, numer KRS oraz dane osoby reprezentującej ten podmiot.

Musisz wiedzieć, że w umowie darowizny można także zawrzeć zapis, w którym darczyńca zobowiązuje obdarowanego co tego w jaki sposób powinna zostać wykorzystana darowizna, którą od niego otrzymał.