MENU

Ustawa antyprzemocowa

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 956, dalej: ustawa) została przyjęta przez Sejm niemal jednogłośnie (433 za, 6 przeciw, 6 wstrzymało się). Przepisy tzw. ustawy antyprzemocowej  wprowadzają zmiany w szczególności w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), między innymi poprzez dodanie w części pierwszej w księdze drugiej w tytule II po dziale I działu Ia, który dotyczy spraw o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nowelizacja przewiduje także zmiany w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360) oraz ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431)

Zgodnie z nowymi regulacjami:

  1. wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia będzie można złożyć na urzędowym formularzu. Sąd orzeknie o wniosku po przeprowadzeniu rozprawy, w terminie jednego miesiąca od dnia jego wniesienia;
  2. w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia sąd będzie mógł wydać również szczególnego rodzaju postanowienia o zabezpieczeniu. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia będzie podlegał rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni od dnia jego wpływu do sądu, który udzielając zabezpieczenia, wskaże w postanowieniu czas jego trwania;
  3. jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia szybkości postępowania, sąd będzie mógł dokonywać doręczeń przez Policję lub Żandarmerię Wojskową. Dodatkowo Policja lub Żandarmeria Wojskowa w toku postępowania będą udzielać sądowi innej pomocy niezbędnej do jego szybkiego zakończenia;
  4. sąd w postanowieniu o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia wskaże obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie będzie obowiązana zachować,
  5. Policja będzie miała prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz lub zakaz będą mogły być stosowane łącznie i będą natychmiast wykonalne. W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu Policja przynajmniej trzykrotnie sprawdzi, czy nakaz lub zakaz nie są naruszane, i podejmie niezbędne czynności. Pierwsze sprawdzenie odbędzie się następnego dnia po wydaniu nakazu lub zakazu. Dodatkowo nakaz lub zakaz stracą moc po upływie czternastu dni od dnia ich wydania, chyba że sąd udzielił zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, którym nakaz lub zakaz zostaną przedłużone. Podobne uprawnienia będzie miał Żołnierz Żandarmerii Wojskowej wobec żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, stosującego przemoc w rodzinie.

Co więcej, osoba dotknięta przemocą w rodzinie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do tego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, nie będzie miała obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Przepisy powyższe wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, tj. 30 listopada 2020 r.

 

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.