MENU

Ustawodawca stawia na polubowne metody rozwiązywania sporów

hand-427504_1920Na początku października opublikowana została ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015 poz. 1595). Ustawa wprowadza szereg zmian w przepisach związanych z próba upowszechnienia polubownych metod rozwiązywania sporów. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów przewiduję, iż:

-w pozwie, trzeba będzie wskazać, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia;

-orzekając o wysokości przyznanych stronie kosztów procesu, sąd weźmie pod uwagę celowość poniesionych kosztów oraz niezbędność ich poniesienia z uwagi na charakter sprawy. Przy ustalaniu wysokości kosztów poniesionych przez stronę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika, sąd będzie brał pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika oraz czynności podjęte przez niego w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu, a także charakter sprawy i wkład pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia;

-będzie możliwe wezwanie przez sąd stron do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. Spotkanie będzie mógł prowadzić sędzia, referendarz sądowy, urzędnik sądowy, asystent sędziego lub stały mediator – jednocześnie w  przypadku, gdy strona bez uzasadnienia nie stawi się na spotkanie informacyjne sąd będzie mógł obciążyć ją kosztami nakazanego stawiennictwa poniesionymi przez stronę przeciwną;

– prowadzone będą stałe listy mediatorów , prowadzone przez prezesów sądów okręgowych , na które wpis będzie następował w drodze decyzji wydawanej na wniosek osoby ubiegającej się o wpis po spełnieniu przewidzianych w ustawie kryteriów;

-zwracana będzie cała uiszczona oplata od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji. Jednocześnie sąd zwróci ¾ opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy, również sąd zwróci połowę opląty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się zawarciem ugody sądowej po rozpoczęciu rozprawy oraz pisma wszczynającego postępowanie w drugiej instancji, w której sprawa zakończyła się zawarciem ugody sądowej;

-koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd zaliczone będą do kosztów sądowych, co pozwoli na złożenia wniosku o zwolnienie od tych kosztów, co może przyczynić się do rozpowszechnienia się postępowania mediacyjnego;

Wszystkie zmiany wydają się mieć na celu odciążenie wymiaru sprawiedliwości, poprzez postawienie na polubowne metody rozwiązywania sporów i tylko czas pokaże, czy wprowadzone zmiany pomogą sądom w sprawnym rozwiązaniu spraw naprawdę spornych, w których nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania mediacyjnego czy jednak będą stanowiły dodatkowe obciążenie. Sprawa wyjaśni się po 1 stycznia 2016 r.