MENU

Uzupełnianie braków formalnych apelacji

57_960x340W postępowaniu cywilnym zasadą jest załączanie do każdego pisma procesowego jego odpisu dla strony przeciwnej. Następnie sąd po otrzymaniu pisma wraz z odpisem wysyła odpis do drugiej strony. W przypadku jednak gdy obie strony są reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników, co do zasady mają oni obowiązek wysłać odpis pisma bezpośrednio do pełnomocnika strony przeciwnej, a do pisma składanego w sądzie załączyć dowód nadania lub doręczenia pisma pełnomocnikowi drugiej strony. Zgodnie bowiem z art. 132 § 1 k.p.c. w toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. Do pisma procesowego wniesionego do sądu dołącza się dowód doręczenia drugiej stronie odpisu albo dowód jego wysłania przesyłką poleconą. Pisma, do których nie dołączono dowodu doręczenia albo dowodu wysłania przesyłką poleconą, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku. Natomiast wg § 11 powołanego artykułu przepis § 1 nie dotyczy wniesienia pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie powództwa, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i skargi na orzeczenia referendarza sądowego, które należy złożyć w sądzie z odpisami dla strony przeciwnej.

Wobec tego, że w katalogu wyjątków wymienionych w § 11 nie wskazano na uzupełnienie braków formalnych apelacji, pojawiała się wątpliwość, czy należy literalnie interpretować przepis i stosować tryb doręczenia odpisu takiego uzupełnienia bezpośrednio pełnomocnikowi strony przeciwnej czy też należy uznać, że skoro uzupełnienie braków formalnych apelacji jest jej immanentną częścią, to należy stosować do niego tryb właściwy dla apelacji. A więc złożyć w sądzie pismo z uzupełnieniem braków apelacji wraz z odpisem, aby sąd później mógł wysłać stronie przeciwnej odpis apelacji wraz z odpisem pisma uzupełniającego jej braki. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lipca 2014 roku, sygn. akt: III CZP 47/14 uznał, że przepis art. 132 § 1[1] k.p.c. dotyczy również wniesionego przez pełnomocnika odpisu pisma procesowego zawierającego uzupełnienie braków formalnych apelacji. Innymi słowy Sąd Najwyższy przyjął, że pismo z uzupełnieniem braków apelacji, składane w sprawie, gdzie obie strony są reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników, powinno zostać złożone w sądzie wraz z odpisem bez potrzeby wysyłania uprzednio jego odpisu bezpośrednio pełnomocnikowi drugiej strony.