MENU

Użyczenie

Użyczenie – co to jest?
Użyczenie jest jednym z umówionych stosunków prawnych, które regulowane są w polskim prawie cywilnym. Umożliwia ono bezpłatne korzystanie z cudzej rzeczy przez określony czas. Jego zasady i warunki zostały szczegółowo opisane w Kodeksie cywilnym, w artykułach od 710 do 719.

Strony Umowy Użyczenia
Umowa użyczenia zawierana jest między użyczającym (właścicielem rzeczy) a biorącym do używania. Użyczający musi być właścicielem lub osobą posiadającą prawo do dysponowania rzeczą. Biorący do używania uzyskuje prawo do korzystania z rzeczy, jednak bez prawa do jej dalszego udostępniania osobom trzecim, chyba że umowa stanowi inaczej.

Przedmiot Użyczenia
Przedmiotem użyczenia mogą być rzeczy ruchome i nieruchome. Ważne jest, aby rzecz była zdatna do użytku, zgodnie z jej przeznaczeniem, w momencie przekazania biorącemu do używania. Przedmiot użyczenia nie może być zużywalny, gdyż użyczenie rzeczy zużywalnej przekształcałyby się w inne stosunki prawne, np. darowiznę.

Obowiązki i Prawa Stron
Biorący do używania ma obowiązek używać rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem oraz warunkami umowy. Jest on zobowiązany dbać o rzecz, utrzymywać ją w należytym stanie i zwrócić ją po zakończeniu użyczenia. Użyczający, z kolei, jest zobowiązany udostępnić rzecz w stanie zdatnym do użytku oraz tolerować jej używanie przez biorącego do używania.

Zakończenie Umowy Użyczenia

  • Po upływie okresu, na jaki została zawarta.
  • Przez wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jeśli została zawarta na czas nieoznaczony.
  • Przez rozwiązanie umowy z powodu niewłaściwego używania rzeczy przez biorącego do używania.