MENU

Wartość udziałów a wkłady wniesione do spółki w przypadku likwidacji spółki jawnej.

Wkład to wartość majątku lub sumy pieniężnej wniesionej do spółki przez danego wspólnika, natomiast udział jest to ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce. W kodeksie spółek handlowych występuje również pojęcie udziału kapitałowego – jest to wartość bilansowa udziału danego wspólnika ustalona na podstawie rozliczonego zamknięcia rocznego, uwzględniającą wartość wkładu wniesionego przez niego do spółki powiększona o pozostawiony zysk w spółce i pomniejszona o kwotę partycypowania w stratach. Na początku działalności spółki udział kapitałowy odpowiada co do zasady wysokości wkładu wniesionego do spółki przez danego wspólnika, lecz wraz z biegiem czasu jego wartość może się zmieniać w zależności od tego czy w spółce pozostawiany jest zysk lub też generowane są straty.

W przypadku likwidacji spółki jawnej, z jej majątku spłaca się przede wszystkim zobowiązania spółki oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych. Pozostały majątek dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku braku stosownych postanowień umowy spłaca się wspólnikom udziały kapitałowe wyrażające aktualną wartość wkładu wspólnika w spółce. Nadwyżkę dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku. Jeżeli majątek spółki nie wystarcza na spłatę udziałów i długów, niedobór dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy, a w ich braku w stosunku, w jakim wspólnicy uczestniczą w stracie.

Udział wypłacany wspólnikowi po likwidacji spółki jest wolny od opodatkowania do wysokości wartości wniesionego przez danego wspólnika wkładu, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli wspólnik otrzymuje nie tylko zwrot wkładu, ale także nadwyżkę, wówczas nadwyżka ta podgala opodatkowaniu na zasadach ogólnych jako przychód z praw majątkowych (art. 18 u.p.d.o.f.).