MENU

Wejście w życie nowych przepisów prawa wodnego w kontekście praktycznych utrudnień w budownictwie

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 546 ust.1 tejże ustawy wygasną decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy dotyczące nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej.

Na razie trudno oszacować ile decyzji  stanie się nieaktualnych jednakże biorąc pod uwagę, że decyzje te wydaje się na czas nieokreślony zakres podmiotów, których owe zmiany będą dotyczyć bezpośrednio wydaje się dość szeroki. O warunki trzeba będzie się starać ponownie, tym razem na podstawie nowych przepisów.

Zmiany nie będą obejmować decyzji:

  • w sprawach, w których wydano decyzje o pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszeń, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i co do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu;
  • dotyczących zagospodarowania terenu niezwiązanego z wykonywaniem robót budowlanych lub polegającego wyłącznie na budowie drogi rowerowej, urządzeń melioracji wodnych lub budowli przeciwpowodziowych;
  • inwestycje realizowane etapami.

Regulacja gwarantuje, iż w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta opracowuje wykaz decyzji, które wygasną. Będzie on przekazywany właściwym miejscowo organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz będzie podlegać ogłoszeniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy.