MENU

Większa odpowiedzialność prokurentów – od stycznia 2016 roku

Handing over documentsOd 1 stycznia 2016 roku zacznie obowiązywać ustawa z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. Poz. 978). Nastąpią również zmiany w  ustawie (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978)  z dnia 28 lutego 2003 roku  – Prawo upadłościowe i naprawcze (która de facto od 1 stycznia 2016 roku nazywać się będzie „Prawo upadłościowe”).

Od nowego roku zwiększy się odpowiedzialność prokurentów za zobowiązania reprezentowanego przez nich podmiotu gospodarczego. Obecnie w świetle obowiązującej ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Z 2015 r. poz. 233) prokurenci nie są zobowiązani, ani uprawnieni do składania wniosku o ogłoszenie upadłości reprezentowanej przez siebie spółki. Nie ponoszą oni również odpowiedzialności wnioski złożone z opóźnieniem. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami  w przypadku zaistnienia podstaw do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości obowiązek jego złożenia w terminie dwóch tygodni spoczywa na każdym, kto ma prawo reprezentować podmiot sam lub łącznie z innymi osobami. Osoby obowiązane do złożenia wniosku to członkowie zarządu w przypadku spółek kapitałowych oraz wspólnicy w przypadku spółek osobowych. Od 1 stycznia 2016 roku wniosek o ogłoszenie upadłości będzie miał obowiązek złożyć każdy reprezentant osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, który na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. W wyniku tych zmian obowiązek złożenia wniosku o upadłość będzie spoczywać również na prokurencie. Wydłużony został również termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości – będzie wynosić trzydzieści dni.

Prokurent będzie ponosić odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wierzycielowi, wskutek niezłożenia wniosku w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Aby uwolnić się od powyższej odpowiedzialności prokurent musi wykazać brak swojej winy lub wskazać, że otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Prokurent odpowie własnym majątkiem za niezłożenia lub nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Taka odpowiedzialność jest niezależna od odpowiedzialności członków zarządu oraz wspólników spółek osobowych i może być dochodzona równolegle. Co ważniejsze to wierzyciel będzie miał również prawo do złożenia wniosku mającego na celu orzeczenie wobec takiego prokurenta zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zmiany te dotyczyć będą prokurentów powołanych po dniu 1 stycznia 2016 roku oraz prokurentów, sprawujących funkcję w tym dniu.