MENU

Wycięcie drzewa utrudniającego korzystanie z wiaty garażowej

 

Interesujące dla wielu z nas orzeczenie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 10 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: II SA/Wr 71/14). Przyznał w nim właścicielce nieruchomości prawo usunięcia drzewa utrudniającego i ograniczającego jej swobodny dostęp do wiaty garażoDRZEWOwej.

Właścicielka wystąpiła do Burmistrza o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa utrudniającego jej swobodny wjazd i wyjazd z wiaty garażowej. Burmistrz, będący w tej sytuacji organem pierwszej instancji, odmówił wydania zezwolenia uzasadniając to bardzo dobrym stanem zdrowotnym drzewa, które jest cennym siedliskiem ptaków. Wskazał ponadto, że drzewo znajduje się w odległości 1,5 metra od ogrodzenia i 7 metrów od wiaty garażowej.

Właścicielka nieruchomości wniosła odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji wskazując, że odległość drzewa od wiaty garażowej jest zbyt mała i uniemożliwia swobodny wjazd i wyjazd z garażu samochodu Opel Corsa o długości 4 metrów. Ponadto wskazywała również na zbyt długi czas rozpatrywania sprawy w I instancji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpoznaniu sprawy utrzymało w mocy decyzję organu I stopnia.

Właścicielka nieruchomości złożyła na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w której ponownie wskazała, że usytuowanie drzewa utrudnia swobodny wjazd i wyjazd samochodu z garażu. Podkreśliła również, że na jej posesji rośnie 28 drzew a przedmiotowe drzewo nie jest siedliskiem ptaków.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, biorąc pod rozwagę treść art. 125 pkt 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 627) wskazał, że w danej sytuacji racjonalna gospodarka wymaga umożliwienia normalnego niezakłóconego korzystania z działki i znajdujących się na niej urządzeń przez jej właścicieli i użytkowników.

W realiach niniejszej sprawy racjonalna gospodarka obejmuje w szczególności zwykłe korzystanie z wiaty garażowej. Normalne, zwykłe korzystanie z takiej wiaty zgodnie z jej przeznaczeniem wymaga niezakłóconego, bezpiecznego dla pojazdu i jego użytkownika, wjazdu i wyjazdu samochodem osobowym, bez obawy jego uszkodzenia. Wymaga zatem umożliwienia wjazdu do wiaty i wyjazdu z niej pojazdem samochodowym nie tylko “stosunkowo niewielkim”, jak opel corsa, ale każdym samochodem osobowym, o co najmniej przeciętnej długości, a więc także dłuższym niż auto aktualnie eksploatowane przez skarżącą.

Z zebranego w sprawie materiału wynika, że – jak już wyżej zauważono – korzystanie z przedmiotowej wiaty garażowej jest możliwe – choć utrudnione – w przypadku samochodu opel corsa. Korzystanie z omawianej wiaty w przypadku dłuższego samochodu (a większość przeciętnych samochodów osobowych jest dłuższa od stosunkowo krótkiej corsy) byłoby albo jeszcze bardziej utrudnione (w przypadku pojazdów niewiele większych) albo (w przypadku większości pojazdów) w ogóle niemożliwe – z uwagi na objęte wnioskiem skarżącej drzewo. Drzewo to uniemożliwia zatem racjonalną gospodarkę nieruchomością skarżącej.

Według WSA zaskarżona decyzja jak również decyzja organu pierwszej instancji zostały podjęte z naruszeniem przepisów art. 125 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 7 kpa, gdyż w niedostateczny sposób wzięto pod uwagę słuszny interes skarżącej mającej prawo do normalnego korzystania ze swojej własności.

Mając powyższe na uwadze sąd uchylił decyzje organów I i II instancji tym samym uznając rację skarżącej.

Orzeczenie jest prawomocne