MENU

Wyłącznie ochrony interpretacji podatkowych wobec unikania opodatkowania z mocą wsteczną

Od dnia 1 stycznia 2017 roku pojawi się nowy przepis (konkretnie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw  – Dz. U. z 2016 r. poz. 846 – dodany ustawą z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2016 r., poz. 1926) pozbawiający podatników posiadających wydane wcześniej indywidualne interpretacje podatkowe wynikającej z nich ochrony, jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji indywidualnej została uzyskana od dnia 1 stycznia 2017 r., a czynność objęta interpretacją stanowić będzie czynność mającą na celu unikanie opodatkowania w rozumieniu klauzuli o unikaniu opodatkowania.

Dotychczas zasadą było, że indywidualna interpretacja podatkowa uzyskana przed dokonaniem przez podatnika czynności nią objętej chroniła przed odpowiedzialnością karno-skarbową, odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych i przed zapłatą samego podatku, którego obowiązku zapłaty nie dostrzegł organ w interpretacji. A w odniesieniu do interpretacji wydawanych na tle zdarzeń powstałych przed wydaniem interpretacji ochrona obejmowała natomiast tylko wyłączenie odpowiedzialności karno-skarbowej i obowiązku zapłaty odsetek. Od 15 lipca 2016 roku w Ordynacji podatkowej obowiązuje uregulowanie wyłączające ochronę interpretacji w odniesieniu do czynności mającej na celu unikanie opodatkowania w rozumieniu klauzuli o unikaniu opodatkowania. Zmiana wchodząca w życie dnia 1 stycznia 2017 roku polega na tym, że wyłączenie ochrony interpretacji obejmować ma także interpretacje wydane wcześniej – przed zmianą przepisów, jeżeli korzyści podatkowe wynikające z danej czynności będą występować po 1 stycznia 2017 roku. Potencjalnie zatem istnieje ryzyko, że podatnik, który planował przez kilka lat rozpoczęcie inwestycji, zgromadził kapitał, podjął działania przygotowawcze, uzyskał indywidualną interpretację podatkową potwierdzającą jego stanowisko w przedmiocie opodatkowania planowanej inwestycji, po zrealizowaniu inwestycji może stracić ochronę wynikającą z interpretacji, jeżeli okaże się, że inwestycja była czynnością zmierzającą do unikania opodatkowania.