MENU

Wynagrodzenie prowizyjne nawet na urlopie

wakacje22 maja TSUE wydał wyrok w sprawie Z.J.R. Lock przeciwko British Gas Trading Limited (C-539/12). Dotyczył on pracownika, który oprócz wynagrodzenia podstawowego otrzymywał również wynagrodzenie prowizyjne w wysokości zależnej od ilości podpisanych umów. Problem pojawił się wtedy, kiedy pracownik poszedł na 14-dniowy urlop i otrzymał mniejsze wynagrodzenie, ponieważ nie podpisał nowych umów. Postanowił on wnieść powództwo do sądu odsyłającego z tytułu zaległego wynagrodzenia. Sąd w Leicester zawiesił postępowanie i złożył wniosek do Trybunału o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. TSUE stwierdził, że zgodnie z dyrektywą 2003/88 celem wymogu wynagrodzenia za urlop jest stworzenie pracownikowi będącemu na urlopie sytuacji, która- jeśli chodzi o wynagrodzenie- jest porównywalna z tą, w jakiej pracownik znajduje się w okresach pracy. Pozbawienie pracownika części wynagrodzenia mogłoby zniechęcać do korzystania z urlopów, które pracownikom przysługują. TSUE stwierdził też, że wynagrodzenie za ten okres powinno być równe średniej wysokości prowizji za czas uznany za wystarczająco reprezentatywny.