MENU

Wypowiedzenie umowy o pracę

Możliwe przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony

Istnieje szereg uzasadnionych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Można je podzielić na dwie grupy:

  • Przyczyny zawinione przez pracownika np.:
  1. Utrata zaufania do pracownika, o ile znajduje uzasadnienie w przesłankach natury obiektywnej i racjonalnej oraz nie stanowi arbitralnych ocen lub subiektywnych uprzedzeń Pracodawcy.

  2. Negatywna ocena pracownika, który w wyniku niedostatecznego przygotowania zawodowego i praktycznego nie potwierdził zakładanej przez pracodawcę przydatności do pełnienia powierzonej mu funkcji

  3. Prowadzenie przez pracownika prywatnej działalności w sposób zagrażający dobremu imieniu pracodawcy.

  4. Długotrwała lub powtarzająca się nieobecność związana z chorobą.

  5. Negatywna ocena pracy pracownika, z powołaniem się na znane pracownikowi wyniki kontroli.

  6. Odmowa przyjęcia przez pracownika zmienionego (nowego) zakresu czynności, jeżeli został on uwzględniony w umowie o pracę.

  • Przyczyny zawinione przez pracodawcę np.:
  1. Zmniejszenie stanu zatrudnienia w zakładzie pracy.

W sytuacji gdy wina leży po stronie pracownika, pracodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zwolnienia pracownika w wyniku wypowiedzenia umowy o pracę.

Natomiast kiedy wina leży po stronie pracodawcy, wówczas pracownik może zwrócić się z tą sprawą do sądu. Sąd może przyznać pracownikowi odszkodowanie w kwocie odpowiadającej 3 – miesięcznemu wynagrodzeniu (zgodnie z Ustawą z dnia13 mara 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy).  Ponadto przyznanie takiego odszkodowania nie wyłącza możliwości ubiegania się przez pracownika o wyższe odszkodowanie.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 13 października 1999 r. należy pamiętać aby przy wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wskazać przyczynę realną – uzasadnioną i odpowiadającą prawdzie, ale też konkretną – tak aby pracownik wiedział na jakiej podstawie pracodawca chce go zwolnić.