MENU

Wytyczne dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie pandemii SARS-CoV-2

W związku ze zniesieniem od dnia 18 maja 2020 r. zakazu prowadzenia działalności salonów fryzjerskich, Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Celami wdrażanych procedur są:

 1. dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) i klientów gabinetu,
 2. minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz klientów,
 3. ograniczenie liczby kontaktów na terenie gabinetu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem,
 4. określenie rekomendowanych działań przeciwepidemicznych dostosowanych do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów gabinetu.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w lokalu usługowym (gabinecie).
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów gabinetu

 • Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych odległości pomiędzy osobami (zalecane co najmniej 2 m między pracownikami).
 • Preferowane odprawy zdalne (kontakt telefoniczny lub mailowy).
 • Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu między pracownikami (zalecane co najmniej 2 m).
 • Organizacja stanowisk pracy – zalecana odległość 2m; w przypadku braku możliwości zapewnienia zalecanej odległości pomiędzy stanowiskami, rekomendowane zainstalowanie ekranów ochronnych (przepierzenia, ścianki) pomiędzy stanowiskami. Dodatkowe przepierzenia można zastosować na stanowiskach manicure, w celu oddzielenia personelu od klienta. Przepierzenie powinno umożliwić przełożenie dłoni.
 • Reorganizacja gabinetu, uwzględniająca możliwość dystansowania społecznego i rozdzielenia stanowisk, zwłaszcza we wszystkich częściach wspólnych.
 • Dystans ten może być zmniejszony wtedy, gdy wymaga tego realizacja usługi i stosowane są inne środki ochrony indywidualnej.
 • Umieszczenie w pomieszczeniach płynów do dezynfekcji w celu odkażenia każdej dotykanej powierzchni co najmniej 2-3 razy w ciągu dnia pracy i na koniec każdej zmiany.
 • Rozłożenie w czasie zaplanowanych wizyt, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w gabinecie w tym samym czasie. W gabinecie może przebywać tylko tylu klientów, ile jest stanowisk do ich obsługi.
 • Organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego, tak aby nie dochodziło do mieszania się pracowników pracujących na danej zmianie. Dopuszczalna jest praca tego samego zespołu przez cały dzień.
 • Zalecane świadczenie usług w  gabinecie z wyłączeniem profesjonalistów pracujących na sesjach zdjęciowych, backstageach i pokazach zawodowych.
 • Zalecany pomiar i rejestrowanie temperatury ciała pracowników za pomocą termometru bezdotykowego przed rozpoczęciem pracy, za zgodą pracowników.
 • Możliwe jest rozważenie, za zgodą pracowników, prowadzenia codziennych procedur przeprowadzania i dokumentowania wywiadu, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.
 • W dniu poprzedzającym planowaną wizytę personel kontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia wizyty.
 • Klient zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną, jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 • Wytyczne dla pracowników:
 1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 2. Używać środków ochrony indywidualnej adekwatnych do wykonywanego zabiegu, w tym: odzieży ochronnej (np., fartuch jednorazowy lub tekstylny prany w temperaturze min. 60oC z dodatkiem detergentu); maseczki ochronnej, a w razie konieczności także przyłbic lub gogli lub zastępczo innych rozwiązań spełniających funkcję ochrony oczu; rękawiczek jednorazowych – obowiązkowe noszenie rękawiczek przy wykonywaniu usługi (rękawiczki zmieniane każdorazowo po wykonaniu usługi).
 3. Jeżeli wymaga tego specyfika wykonywanego zabiegu, można zrezygnować z części powyższych elementów, postępując przy tym zgodnie z praktyką bezpiecznego wykonywania zabiegu.
 4. Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, (zaleca się, aby instrukcję mycia rąk powiesić przy umywalce), dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka oraz sprzętu, który wykorzystywany jest podczas zabiegu.
 8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 9. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 10. Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi. Poprosić, aby klient także ich nie używał.
 11. Dotykać wyłącznie przedmiotów niezbędnych do wykonania zabiegu w gabinecie zabiegowym w trakcie wykonywania usługi.
 • Wytyczne  dla klientów:
 1. Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).
 2. Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.
 3. Klient przychodzi na zabieg bez osób towarzyszących.
 • Wytyczne dla realizowania kosmetycznych usług szkoleniowych – wytyczne  dla prowadzącego:
 1. Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj realizowanego szkolenia).
 2. Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.
 3. Uczestnik przychodzi na szkolenie bez osób towarzyszących / możliwa model do ćwiczeń.
 4. Liczba uczestników zgodna z liczbą stanowisk pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 • Wytyczne dla realizowania kosmetycznych usług szkoleniowych – wytyczne dla uczestnika:
 1. Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj realizowanego szkolenia).
 2. Nie używać telefonów komórkowych w gabinecie.
 3. Uczestnik przychodzi na szkolenie bez osób towarzyszących.
 4. Uczestnik zobowiązany posiadać odzież ochronną (fartuch, jednorazowe rękawiczki i osłonę ust i nosa).
 • Klient w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu powinien:
 1. zdezynfekować ręce i/lub założyć rękawiczki jednorazowe,
 2. nosić środek ochrony zasłaniający usta i nos lub zastępczo inne rozwiązanie  spełniające  jego funkcję,  jeżeli specyfika zabiegu na to pozwala.
 • Poinformuj klienta o zaleceniu posiadania własnych środków ochronnych.
 • Zaleca się umożliwienie klientowi zakup lub bezpłatne otrzymanie maski w salonie.
 • Opcjonalnie w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu gabinet zapewnia:
 1. peniuar jednorazowy lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego funkcję,
 2. bieliznę jednorazową,
 3. śliniak/podkład jednorazowy do gromadzenia odpadów niemających kontaktu z krwią.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w lokalu usługowym (gabinecie)

 • Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie klientów, mogących jednocześnie przebywać  w gabinecie oraz o przyjętych środkach ochrony i procedurach, tak aby klient mógł się z nimi zapoznać przed wejściem do gabinetu.
 • Przyjmowanie klientów następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Poczekalnie są wyłączone z użytku.
 • Zapewnienie klientom środków  do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne) w obszarze recepcji/kasy lub przy wejściu/wyjściu.
 • Dopilnowanie, aby klienci dezynfekowali dłonie i/lub zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos jeśli pozwala na to specyfika zabiegu.
 • Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
 • Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy i oparć krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach socjalnych personelu, mycie podłogi oraz wymianę/dezynfekcję narzędzi/sprzętu.
 • Ograniczenie wystroju gabinetu do minimum; pozostawienie, w miarę możliwości,
  jak największej ilości powierzchni możliwych i szybkich do zdezynfekowania.
 • Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 • Zaleca się rezygnację z serwowania napojów.
 • Dodatkowo zaleca się usunąć testery, warto mieć wizualne instrukcje stosowania produktu i jego korzystnego działania dla klienta oraz zastąpić przybory/ narzędzia/ akcesoria wielokrotnego zastosowania przyborami/ narzędziami/ akcesoriami jednorazowymi, z wyłączeniem narzędzi, które będą poddane sterylizacji.
 • Umawianie wizyt zdalnie przez Internet/telefon.
 • Umieszczenie na internetowej stronie gabinetu, w mediach społecznościowych,
  w aplikacjach mobilnych komunikatu o przyjętych metodach pracy i środkach ochrony.
 • Zabezpieczenie urządzenia wykorzystywanego podczas zabiegu; każdorazowo dezynfekcja panelu sterowania urządzenia, jeżeli urządzenie na to nie pozwala opcjonalnie foliowanie panelu urządzenia jeśli nie zakłóca to jego pracy.

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika

 • Pracownicy/obsługa gabinetu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób.
 • W przypadku, gdy nie ma możliwości dedykowania pomieszczenia dla osoby podejrzanej o zakażenie należy wydzielić miejsce w  którym osoba ta bezpiecznie poczeka na transport w odległości min 2  od pozostałych osób.
 • Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 • Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami gabinetu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 • Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Ustalenie listy pracowników oraz klientów ((terminarz wizyt wraz z danymi kontaktowymi klientów oraz ankiety kwalifikacji do usługi należy przechowywać w miejscy niedostępnym dla osób postronnych, najlepiej pod kluczem przez okres 30 dni od dnia usługi)) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.