MENU

Zachowanie terminu na wniesienie odwołania do KIO

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 7 lutego 2014 r., III CZP 90/13 rozstrzygnął, że do zachowania – przewidzianego w art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) terminu do wniesienia odwołania od czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie ma znaczenia dzień oddania odwołania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego  pocztowe usługi powszechne w innym  państwie członkowskim Unii Europejskiej. Z powyższej uchwały wynika zatem, że odwołanie powinno być doręczone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przed upływem terminu na wniesienie odwołania.