MENU

Zakres kompetencji referendarza sądowego

leszno1Wobec tego, że w Rzeczypospolitej Polskiej do sprawowania wymiaru sprawiedliwości powołane są sądy, a władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały, co jakiś czas pojawiają się wątpliwości co do zakresu kompetencji różnych organów i funkcjonariuszy publicznych realizujących zadania w pewien sposób związane z wymiarem sprawiedliwości. Wątpliwości te z jednej strony mogą dotyczyć właściwej interpretacji ustawy w celu ustalenia zakresu kompetencji organów. Z drugiej strony wątpliwości mogą odnosić się do zgodności z Konstytucją takich a nie innych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Jedną z wątpliwości interpretacyjnych było to, czy referendarz sądowy jest uprawniony do rozpoznawania skarg na czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. akt: III CZP 30/14 uznał, że referendarz sądowy nie jest uprawniony do rozpoznawania takich skarg.