MENU

Zaniechanie poboru podatku z tytułu umorzenia subwencji PFR

 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wniósł projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zgodnie z ww. projektem, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) zostało zaproponowane zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju Spółkę Akcyjną w ramach rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1010).

W świetle uzasadnienia do projektu przedmiotowego rozporządzenia: „Ważnym interesem państwa oraz beneficjentów zaniechania jest w tym przypadku zapewnienie przedsiębiorcom płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce spowodowanych skutkami w pandemii.”

Zaniechanie, o którym mowa powyżej miałoby mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Wdrożenie nowych przepisów planowane jest przed 20 lipca 2021 r.