MENU

Zasady rozliczenia i zwrotu subwencji finansowej oraz procedura jej spłat – Tarcza Finansowa PFR 1.0

 

Polski Fundusz Rozwoju w dniu 13 kwietnia 2021 r. dokonał zmiany obecnie obowiązującej treści Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (dalej: Regulamin). Do nowej treści Regulaminu dodano między innymi § 5[1] oraz § 5[2], które dotyczą zasad rozliczenia i zwrotu subwencji oraz procedury jej spłat.

Celem rozliczenia subwencji przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć oświadczenie przez bankowość elektroniczną banku, za pośrednictwem którego zawarł umowę. Sama procedura składania przedmiotowego oświadczenia przebiega w następujący sposób:

 1. oświadczenie składane jest nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji – dla uniknięcia wątpliwości pierwszy dzień po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji jest uwzględniany przy obliczaniu terminu na złożenie oświadczenia,
 2. oświadczenie może zostać złożone w imieniu przedsiębiorcy wyłącznie jednoosobowo przez osobę, która posiada dostęp do bankowości elektronicznej w banku, za pośrednictwem którego zawarta została umowa subwencji – będzie to traktowane jak oświadczenie złożone przez osobę upoważnioną,
 3. treść oświadczenia jest weryfikowana przez bank pod kątem jej kompletności i wstępnej zgodności z warunkami programowymi, w zakresie ustalonym między PFR i bankiem, przy czym złożenie oświadczenia nie jest możliwe do czasu ewentualnego poprawienia w nim błędnych danych lub złożenia wszystkich wymaganych oświadczeń, wskazanych przez bank na etapie poprzedzającym akceptację oświadczenia,
 4. po poprawnym wprowadzeniu przez osobę składającą oświadczenie w imieniu przedsiębiorcy danych w formularzu udostępnionym przez bank, w bankowości elektronicznej zostanie wygenerowany projekt oświadczenia zawierający odpowiednie dane zamieszczone przez przedsiębiorcę w formularzu udostępnionym przez bank,
 5. osoba składająca oświadczenie w imieniu przedsiębiorcy uzyska możliwość zapoznania się z oświadczeniem w formie elektronicznej, wydrukowania i zapisania elektronicznie jego projektu oraz dostępu do zapisanego elektronicznie projektu po ponownym zalogowaniu, o ile bank zapewni taką funkcjonalność,
 6. oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę składającą w bankowości elektronicznej banku za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank,
 7. bank przekaże oświadczenie do PFR, który rozpatrzy je zgodnie z procedurą opisaną w dokumentach programowych, w tym zweryfikuje dane przekazane przez przedsiębiorcę z bazami danych m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Finansów lub Krajowej Administracji Skarbowej.

Co istotne, przed rozpoczęciem biegu terminu na złożenie oświadczenia, przedsiębiorca otrzyma w bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego zawarł umowę subwencji, propozycję PFR w zakresie wysokości subwencji podlegającej zwrotowi, która zostanie sporządzona w oparciu o informacje uzyskane przez PFR z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS. Propozycja PFR zostanie przekazana jako wstępnie uzupełniony formularz, z którego, po jego uzupełnieniu i podpisaniu przez osobę składającą oświadczenie w imieniu przedsiębiorcy, zostanie wygenerowane oświadczenie. W formularzu przedsiębiorca zobowiązany jest:

 • usunąć rozbieżności pomiędzy danymi przedstawionymi w propozycji PFR a rzeczywistym stanem faktycznym,
 • powstrzymać się ze złożeniem oświadczenia do czasu usunięcia rozbieżności pomiędzy informacjami zgromadzonymi w bazach danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS, w oparciu o które sporządzona została propozycja PFR, a rzeczywistym stanem faktycznym, z zastrzeżeniem konieczności dochowania terminu wskazanego powyżej.

W związku ze złożeniem oświadczenia lub upływem terminu na jego złożenie, PFR podejmie decyzję określającą kwotę subwencji podlegającą zwrotowi w części bądź w całości lub decyzję informującą przedsiębiorcę o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej zwrotowi. Decyzja zostanie podpisana przez bank w imieniu PFR, który działać będzie w charakterze pełnomocnika oraz opatrzona pieczęcią banku lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentowania banku, a następnie udostępniona przedsiębiorcy w bankowości elektronicznej nie później niż w terminie 15 dni roboczych licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia, z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

Procedura spłat subwencji:

 • kwota subwencji, która podlega zwrotowi, jest spłacana w nie więcej niż 24 miesięcznych ratach, przy czym co najmniej 23 raty będą miały równą wysokość, zaś ostatnia z rat będzie ratą wyrównawczą,
 • okres spłaty subwencji rozpoczyna się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych począwszy od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata subwencji,
 • harmonogram spłat zostanie sporządzany przez bank na podstawie decyzji, o której mowa powyżej, określającej kwotę subwencji podlegającą zwrotowi oraz zostanie udostępniony przedsiębiorcy w bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego zawarta została umowa subwencji, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią – takie udostępnienie harmonogramu traktowane jest jako skuteczne,
 • dniem wymagalności raty subwencji jest 25 dzień każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku, gdy ten dzień nie jest dniem roboczym, następny po tym dniu dzień roboczy w danym miesiącu kalendarzowym – w przypadku opóźnienia w spłacie rat subwencji przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie,
 • przedsiębiorca może wystąpić do banku z dyspozycją częściowej lub całkowitej nadpłaty subwencji, przy czym dyspozycja ta powinna zostać złożona w terminie nie krótszym niż miesiąc przed planowaną datą nadpłaty (bank może wyznaczyć krótszy termin) w formie wskazanej przez bank, obejmować kwotę nadpłaty subwencji odpowiadającą co najmniej dwukrotności raty oraz wskazywać, czy oświadczenie przedsiębiorcy zawarte w dyspozycji obejmuje skrócenie okresu spłaty subwencji albo zmianę wysokości pozostałych do spłaty rat subwencji (bank może umożliwić również złożenie innego rodzaju oświadczeń),
 • w przypadku uwzględnienia dyspozycji nadpłaty subwencji lub wydania przez PFR nowej decyzji określającej wysokość subwencji podlegającej zwrotowi, bank generuje nowy harmonogram spłat i przekazuje go przedsiębiorcy w sposób opisany powyżej,
 • w sytuacji, gdy przedsiębiorca dokona częściowej lub całkowitej nadpłaty subwencji bez uprzedniego złożenia dyspozycji, nadpłacone środki nie podlegają automatycznemu zwrotowi lub zaliczeniu na poczet częściowej lub całkowitej spłaty oraz zostają zaliczone na poczet spłaty kolejnych rat wynikających z harmonogramu zgodnie z terminem ich wymagalności – w celu rozporządzenia środkami przekazanymi do banku bez uprzedniej dyspozycji przedsiębiorca powinien skontaktować się z bankiem.

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na stronie www.pfrsa.pl, tj. w dniu 28 kwietnia 2021 r.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.