MENU

Zawarcie Umowy Spółki z o. o przy użyciu Wzorca

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r.(dodanie art. 1571 K.S.H) umożliwia utworzenie Spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy Spółki z o.o. udostępnianego w systemie teleinformatycznym. Nowa procedura rejestracyjna (dokonywana przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz formularza umowy i formularza listy wspólników, udostępnionych w systemie teleinformatycznym) ma pozwolić na szybką rejestrację Spółki z o.o., pominięcie stanu Spółki w organizacji, a przede wszystkim zniesieniu barier w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Nowelizacja pozawala bowiem na rejestrację Spółki przed pokryciem jej kapitału zakładowego (wkłady wspólników na kapitał zakładowy mogą zostać wniesione w terminie 7 dni od dnia rejestracji Spółki), z pominięciem formy aktu notarialnego oraz przyjecie, że Spółka powstaje z chwilą wypełnienia formularza Umowy opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.

W celu elektronicznej rejestracji Spółki z o.o. konieczne jest założenie i aktywowanie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Konto jest udostępniane użytkownikowi wyłącznie po uwierzytelnieniu. Uwierzytelnienie następuje za pomocą podpisu elektronicznego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Takie rozwiązanie oznacza dopuszczenie możliwości korzystania z każdego podpisu elektronicznego spełniającego wymogi określone w art. 3 pkt. 1 ustawy o podpisie elektronicznym Urzędowy Wzorzec Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został określony regulacjami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia Wzorca Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym i w wielowariantowej formie zawarty w załączniku do powołanego wyżej rozporządzenia. Ingerencja w treść wzorca umownego jest niedopuszczalna. Założyciele Spółki z o.o. mogą wybierać warianty uregulowania lub uzupełnienia określonych postanowień Umowy Spółki z o.o., o ile są one wyraźnie dopuszczone w ramach wzorca umowy. Do sporządzenia listy wspólników stosuje się formularz listy wspólników udostępniony w systemie teleinformatycznym, a następnie uprawnieni użytkownicy (członkowie zarządu) podpisują listę wspólników w tym systemie przez złożenie podpisu elektronicznego. Podobnie do złożenia oświadczenia członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego stosuje się udostępniony w systemie teleinformatycznym formularz oświadczenia o wniesieniu wkładów, a następnie wszyscy członkowie zarządu podpisują to oświadczenie w systemie teleinformatycznym przez złożenie podpisu elektronicznego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż przy zakładaniu Spółki z o. o w  powyższym trybie należy dokonać  samodzielnych zgłoszeń rejestracyjnych do ewidencji podatników i płatników (oraz do rejestru organów gospodarki narodowej (REGON) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż w takim przypadku nie zadziała zasada tzw. „jednego okienka”.

Wkłady do Spółki utworzonej przy pomocy Wzorca mogą mieć wyłącznie formę gotówkową ( art. 158 § 11 K.S.H), wniesienie aportu będzie możliwe, ale dopiero po rejestracji Spółki i wymagać będzie to podwyższenia kapitału zakładowego, co z kolei wiąże się z procedurą zmiany Umowy takiej Spółki. Zmiana natomiast umowy Spółki z o.o. utworzonej z wykorzystaniem urzędowego wzorca umowy będzie już wymagała zachowania formy aktu notarialnego.

Nowelizację należy ocenić umiarkowanie pozytywnie, gdyż co prawda pozwala na szybkie rozpoczęcie działalności, nawet w sytuacji niepokrycia kapitału zakładowego, jednak czy na pewno będzie się to przyczyniać do zaufania potencjalnych kontrahentów do takiej Spółki i do traktowania jej jako pełnowartościowego uczestnika obrotu gospodarczego? Na uwagę w tym miejscu zasługuje bowiem sama możliwość (ryzyko dla Kontrahentów) niewniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w terminie 7 dni, co w konsekwencji może doprowadzić do rozwiązania Spółki przez Sąd Rejestrowy na podstawie art. 24 i 25 Ustawy o KRS.

Źródła:

A. Kidyba Komentarz do Kodeksu Spółek Handlowych , LEX el. 2013

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.2000.94.1037 z póź. zm.)