MENU

Zawartość informacyjna strony internetowej

Jakie dane powinna zawierać strona internetowa oraz korespondencja spółki działającej na terytorium RP?

Zgodnie z artykułem 34§1 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1997, nr 121, poz. 770), podmioty, które są wpisane do Rejestru są zobowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące dane: firmę lub nazwę, znaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, siedzibę i adres, numer NIP, oraz oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze. Ustęp drugi tego samego artykułu precyzuje że obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie uchybia obowiązkom określonym w przepisach szczególnych.  Oznacza to że w przypadku istnienia przepisu szczególnego, to przepis szczególny ma zastosowanie.

Przepisem szczególnym jest artykuł 206§1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) (Dz. U. z dnia 15 września 2000, nr 94, poz. 1037) zgodnie z którym pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki, powinny zawierać: firmę spółki, jej siedzibę oraz adres, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru, numer identyfikacji podatkowej – NIP, wysokość kapitału zakładowego (dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione). Paragraf trzeci tego samego artykułu wskazuje, że wymogi te dotyczą także oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę za granicą.

Z kolei art. 595 KSH mówi że kto będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej (taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) dopuszcza do tego że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje o których mowa w artykule przytoczonym powyżej, nie zawierają danych określonych w tym przepisie podlega karze grzywny do 5.000 złotych.

Wymogi sformułowane w art 206§1 KSH dotyczą zarówno informacji na stronach internetowych spółki, jak i w korespondencji papierowej i elektronicznej.