MENU

Sprzedaż – Zbycie udziałów w spółce innemu wspólnikowi

Zbycie udziałów w spółce innemu wspólnikowi

Pan Sergiusz zamierza zbyć przysługujące jemu udziały w Spólce z ograniczoną odpowiedzialnością. na rzecz swojego syna, który jest również wspólnikiem spółki. Najkorzystniejszym sposobem ich zbycia, szczególnie z podatkowego punktu widzenia, będzie darowizna.

W przypadku darowizny nie powstanie żaden dochód. Jednocześnie nabycie praw majątkowych jakimi są udziały w spółce z o.o. przez syna Pana Sergiusza w drodze darowizny od rodzica korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, o ile zostanie ono zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a więc od dnia zawarcia umowy darowizny. Tym samym syn Pana Sergiusza uniknie konieczności płacenia jakiegokolwiek podatku z tytułu nabycia udziałów w drodze darowizny, a Pan Sergiusz uniknie płacenia podatku dochodowego z tytułu zbycia udziałów.

Pamiętajmy, iż zgodnie z art. 890 §1 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) oświadczenie woli darczyńcy powinno być dokonane w formie aktu notarialnego. Natomiast art. 890 § 2 k.c. stanowi, iż nie uchybia to przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczenia obu stron. Takim przepisem szczególnym jest art. 180 Kodeksu spółek handlowych, według którego zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Przy czym przez zbycie zgodnie z tym przepisem rozumie się nie tylko sprzedaż czy zamianę ale też darowiznę udziału. W chwili obecnej pojawiają się wątpliwości czy umowa darowizny udziału może być dokonana jedynie w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, czy jednak wymaga formy aktu notarialnego. Sugeruje się zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, gdyż taka forma nie powinna być zakwestionowana. Dodatkowo, w takim przypadku to notariusz zobowiązany jest do poinformowania urzędu skarbowego o dokonanej darowiźnie.