MENU

Zmiana sposobu wyliczania terminów w Kodeksie cywilnym

W dniu 30 grudnia 2016 r. opublikowano ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016,  poz. 2255), na podstawie której zmieniono między innymi art. 115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 i 1579) zgodnie z którym obecnie, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. W konsekwencji termin, który wypadałby w sobotę  – będzie upływał w poniedziałek.

Zmiana w kodeksie cywilnym obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. z tym zastrzeżeniem, iż  nowe brzmienie  stosuje się do terminów, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.