MENU

Zmiany w kontroli przedsiębiorców

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady kontroli działalności gospodarczej. Zgodnie z obecnym brzmieniem Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 poz. 1829 j.t. z zm.) kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. W ustawie nie określono sposobu dokonywania tej analizy, pozostawiono powyższa kwestię w gestii organu kontroli lub organ nadrzędnego.

Dodatkowo organy kontroli zostały zobowiązane do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej ogólny schemat procedur kontroli.

Niezależnie wprowadzono możliwość prowadzenia książki kontroli w formie elektronicznej, polegającej na przedstawienie jej organowi kontrolującemu poprzez zapewnienie dostępu przy użyciu urządzenia na którym została zapisana.

Wprowadzono również możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na przewlekłe prowadzenie kontroli. Jednocześnie wniesienie takie skargi nie będzie wstrzymywać czynności kontrolnych.

Powyższe zmiany spowodowane są wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016,  poz. 2255).