MENU

Zmiany w kredytach hipotecznych i doradztwie kredytowym

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r., poz. 819) określa   zasady i tryb zawierania umów o kredyt hipoteczny, prawa i obowiązki kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny oraz prawa i obowiązki konsumenta, kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta w związku z zawartą umową o kredyt hipoteczny; skutki uchybienia przez kredytodawcę, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta ich obowiązkom oraz zasady i tryb sprawowania nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Zgodnie z ustawą kredyt hipoteczny może zostać udzielony wyłącznie w walucie lub indeksowany do waluty, w której konsument uzyskuje większość swoich dochodów lub posiada większość środków finansowych lub innych aktywów wycenianych w walucie udzielenia kredytu hipotecznego lub walucie, do której kredyt hipoteczny jest indeksowany.

Jednocześnie w przypadku umowy o kredyt hipoteczny w walucie obcej kredytodawca, na wniosek konsumenta, jest obowiązany dokonać zmiany waluty umowy o kredyt hipoteczny na inną walutę, jeżeli: a) konsument uzyskuje w tej walucie większość swoich dochodów lub posiada większość środków finansowych lub innych aktywów wycenianych w tej walucie, według stanu na dzień dokonania ostatniej oceny zdolności kredytowej w odniesieniu do tej umowy o kredyt hipoteczny lub b) waluta ta jest walutą państwa członkowskiego, w którym konsument miał miejsce zamieszkania w dniu zawarcia umowy o kredyt hipoteczny lub w którym ma miejsce zamieszkania w dniu złożenia wniosku. Jednocześnie do przeliczenia stosuje się średni kurs waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia wniosku.

Niezależnie, Kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent w reklamach dotyczących kredytu hipotecznego są obowiązani zapewnić, aby wszelkie informacje o charakterze reklamowym i marketingowym dotyczące kredytów hipotecznych były jednoznaczne, rzetelne, zrozumiałe i widoczne oraz nie wprowadzały konsumenta w błąd; nie stosować dwuznacznych i nieprecyzyjnych sformułowań mogących stwarzać u konsumenta fałszywe oczekiwania w zakresie dostępności lub całkowitego kosztu kredytu hipotecznego; zapewnić, aby czcionka oraz czas, w jakim są wyświetlane wszelkie informacje o charakterze reklamowym i marketingowym, umożliwiały odczytanie tych informacji przez konsumenta.

Jednocześnie wymienione powyżej podmioty w reklamach dotyczących kredytu hipotecznego powinny wskazywać dane dotyczące całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, w szczególności stopę oprocentowania, w szczególności: rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta, wysokość raty i liczbę rat do spłaty.

Dodatkowo zgodnie z ustawą umowa o kredyt hipoteczny może zostać zawarta tylko w przypadku, gdy wynik oceny zdolności kredytowej wskazuje, że konsument będzie zdolny do spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie o kredyt hipoteczny.

Kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent są obowiązani przekazać konsumentowi decyzję w sprawie udzielenia kredytu hipotecznego (decyzja kredytowa),  w dwudziestym pierwszym dniu od dnia otrzymania wniosku o kredyt, w celu umożliwienia porównania warunków umów o kredyt hipoteczny oferowanych przez innych kredytodawców, jednocześnie konsument może wyrazić zgodę na wcześniejsze przekazanie decyzji kredytowej. Decyzja kredytowa wraz z formularzem informacyjnym, jest wiążąca dla kredytodawcy przez okres co najmniej 14 dni od dnia jej przekazania.

Niezależnie w ustawie zawarto prawo dla konsumenta do odstąpienia, bez podania przyczyny, od umowy o kredyt hipoteczny w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Niezależnie wprowadzono obostrzenia dotyczące działalności pośredników, zgodnie z nowymi przepisami działalność polegająca na świadczeniu usług pośrednictwa kredytu hipotecznego może być wykonywana wyłącznie przez pośredników kredytu hipotecznego oraz agentów. Pośrednik kredytu hipotecznego może prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwanego dalej “zezwoleniem”, i dokonaniu wpisu do rejestru pośredników kredytowych. Natomiast agent wykonuje działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego na podstawie umowy agencyjnej zawartej z pośrednikiem kredytu hipotecznego. Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi rejestr pośredników kredytowych, do którego są wpisywani pośrednicy kredytu hipotecznego i agenci oraz pośrednicy kredytowi. Dodatkowo nadzór nad podmiotami w zakresie pośrednictwa sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Za brak posiadania zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego ustaw przewiduje dotkliwe kary finansowe lub nawet karę pozbawienia wolności.

Ustawa weszła w przeważającej części w  życie w dniu 22 lipca 2017 r. ,