MENU

Zmiany w opodatkowaniu przychodów z uczestnictwa w programach motywacyjnych opartych na pochodnych instrumentach finansowych

Rząd przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt z 6 lipca 2017 r.)

Zgodnie z art. 10 ust. 4 projektu rządowego zmiany ustawy o PIT przychody z realizacji praw z papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenia, są zaliczane do tego źródła przychodów, w którym świadczenie zostało uzyskane.

Dotychczas możliwe było opodatkowanie dochodów z pochodnych źródeł finansowych stanowiących programy motywacyjne dla pracowników  i innych osób pełniących funkcję członków zarządu 19% podatkiem PIT , a to na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy o PIT.

Projekt ustawy przewiduje ponadto  w dodanym art. 24 ust. 11a doprecyzowanie, że dochodem z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w ust. 11, jest różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38.

W art. 1 pkt 10 lit. d projektu zdefiniowano także program motywacyjny, przez który uważa się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników przez spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości dla osób uzyskujących od niej przychody ze stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście,  w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji tej spółki.

W projekcie  doprecyzowano także, że przychód z akcji nabytych w ramach programów motywacyjnych powstaje w momencie ich odpłatnego zbycia (a nie np. w momencie ich nabycia)- art. 1 pkt 10 lit. c projektu,

Aktualnie, w razie wejścia w życie projektu ustawy w planowanym terminie 1 stycznia 2018 r. zmiany w opodatkowaniu dotkną przychodów osiąganych począwszy od 2018 r.

Projekt ustawy został skierowany do Sejmu.

Więcej: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300402

Projekt: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300402/12445390/12445391/dokument298547.pdf