MENU

Zmiany w składkach ZUS dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2017 roku wzrosły składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla przedsiębiorców. Podwyżka jest efektem wzrostu prognozwanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, które na rok 2017 przewidziane jest w wysokości 4.263 zł, podczas gdy w 2016 roku było ono na poziomie 4.055 zł. Skoro jako podstawę wymiaru składek przyjmuje się 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, już w lutym składki ZUS za styczeń 2017 zostaną odprowadzone od kwoty 2557,80 zł. Wysokość poszczególnych składek ZUS w 2017 roku wyniesie:

  • składka emerytalna 499,28 zł,
  • składka rentowa 204,62 zł,
  • składka chorobowa 62,67 zł,
  • składka wypadkowa 46,04 zł,

Natomiast zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zatem przedsiębiorcy Ci zapłacą składki w następującej wysokości:

  • składka emerytalna 117,12 zł,
  • składka rentowa 48,00 zł,
  • składka chorobowa 14,70 zł,
  • składka wypadkowa 10,80 zł,

Przepis ten nie ma jednak zastosowania do osób:

1)  prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;

2)  wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Wzrośnie również składka na ubezpieczenie zdrowotne, której podstawą obliczenia w 2017 roku będzie kwota nie niższa niż 3303,13 zł stanowiąca 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2016 roku czyli liczona od kwoty 4404,17 zł. Zgodnie z powyższym składka na ubezpieczenie zdrowotne wpłacana przez wszystkich przedsiębiorców w 2017 roku nie może być niższa niż 297,28 zł (9% x 3303,13 zł).