MENU

Zmiany w terminach obowiązujących w Kodeksie pracy

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku na mocy nowelizacji Kodeksu pracy, do której doszło na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016, poz. 2255), odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w terminie 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. W takim samym terminie wnosi się również do sądu pracy żądanie przywrócenia do pracy lub żądanie odszkodowania, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę, a także żądanie nawiązania umowy o pracę, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

W konsekwencji terminy te zostały ujednolicone i tym samym wydłużone z wcześniejszych: odpowiednio 7 dniowego i 14 dniowego terminu w dwóch pozostałych przypadkach. Zatem od 1 stycznia 2017 roku we wszystkich trzech opisanych sytuacjach obowiązuje wspólny 21-dniowy termin na złożenie środka odwoławczego. Jest to duże ułatwienie dla pracowników, gdyż w powszechnej opinii dotychczasowe terminy były zbyt krótkie na przygotowanie powództwa oraz podjęcie przemyślanej decyzji o jego wniesieniu.